انحطاط فرآیند مفهوم پردازی در فرهنگ های اومانیستی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : نادری فارسانی، سیاوش

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

انحطاط فرآیند مفهوم پردازی در فرهنگ های اومانیستی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)

انحطاط فرآیند مفهوم پردازی در فرهنگ های اومانیستی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)

جناب آقای سیاوش نادری فارسانی[1]

‏در تحلیل فرهنگی، بیشتر فرهنگ و جهان بینی حاکم بر یک جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد و نظامهای ارزشی و چگونگی فرآیند مفهوم پردازی آن جامعه مورد کنکاش قرار می گیرد. در این مقاله، مفاهیم شهروندی و کرامت انسانی در چارچوب دو نظام ارزشی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت و انحطاط و انحراف فرهنگ مفهوم پردازی اومانیستی به بحث گذاشته شد. ‏

‏کرامت انسانی و مفهوم شهروندی در اخلاق امام(ره) تدبیری دینی است و در دایره تقدیرات قرار نمی گیرد. این در حالی است که در فرهنگ اومانیستی کرامت انسانی و شهروندی در نظامی اخلاقی ارائه می گردند که حقیقت و طبع و تقدیر را به جای اعتبار و وضع و تدبیر به کار می گیرد. از دیگر سو، در اخلاق اسلامی و اخلاق امام(ره) مفهوم کرامت انسانی و شهروندی ریشه در تصمیم انسانهای آزاد دارد و هرگز به عنوان جبر واقعیات طبیعی تلقی نمی گردد. کرامت انسانی و شهروندی در نگاه امام(ره) دو ارزش، دو تکلیف، دو باید، دو اخلاق، دو فضیلت، دو انشاء، دو امر و دو فریضه الهی اند که ریشه در هیچ فرضیه،خبر، طبیعت، توصیف، تقدیر، طبع و دانش انسانی ندارند. به طور کلی، تمایز مفاهیم شهروندی و کرامت انسانی در منظر امام(ره) با مفاهیم مشابه در فرهنگ های اومانیستی در خاستگاه آنها است. اوّلی ریشه در دین یا همان وحی و سنت الهی دارد و دومی ریشه در ذهن و علم و آگاهی انسانی دارد و از این رو، تفاوت بین این دو، از نوع تمایز بین شناخت الهی و دینی با معارف بشری است. ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 50

‏در اخلاق اومانیستی علم زده، طبیعت بی جان را عین انسان می شمرند و صفات و حقوق انسانی را از طریق تعمیم ویژگیهای انسانی همچون: کینه و دوستی، مردی و زنی، یا عشق و نفرت به طبیعت، از آن استخراج می نمایند. با این حال، تحلیل فرهنگی مفاهیمی همچون کرامت انسان و شهروندی در نظام اخلاقی حضرت امام(ره) نشان می دهد که ایشان موضوعهای انسان و طبیعت را جداگانه مورد بررسی قرار می دهد و به هیچ وجه انسان را تابع طبیعت نمی شمرد. ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 51

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.