وظایف رهبری در دوران غیبت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رضایی، امیر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

وظایف رهبری در دوران غیبت

وظایف رهبری در دوران غیبت

امیر رضایی

‏ ‏

‏نویسنده از منظر فقهی، وظایف و اختیارات حاکم اسلامی را چنین برمی شمارد: ‏

‏تربیتِ انسان مؤمن؛ تشکیل جامعۀ عدل اسلامی؛ ایجاد امکانات و اجرای حدود و‏‎ ‎‏قوانین الهی، و در تبیین ولایت فقیه در حوزۀ عمل و عینیت اجتماعی و سیاسی، از‏‎ ‎‏مراحل ده گانه نام می برد: ولایت فتوا؛ ولایت قضا؛ ولایت در اجرای حدود و تعزیرات؛‏‎ ‎‏ولایت اطاعت در اوامر عرضیه؛ ولایت در موضوعات؛ ولایت در تصرف؛ ولایت اذن؛‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 187

ولایت زعامت؛ ولایت امامت، و ولایت در امور حسبیه.‏

‏وی در ادامۀ بحث، ولایت خاص و عام را مطرح می کند و در جمع بندی، بدین نکته‏‎ ‎‏رهنمونی دارد که فقیۀ عادل، مسئول ادارۀ جامعه اسلامی است و اختیاراتی در جهت‏‎ ‎‏مصالح مردم و موازین دین دارد که تنها قانون، چارچوب آن است.‏

‏بخش پایانی مقاله عهده دار وظایف رهبری از دیدگاه قانون اساسی است. نویسنده با‏‎ ‎‏استناد به اصل های پنجم، یک صدوهفتم و یک صدونهم و... حوزۀ اختیار رهبری را بیان‏‎ ‎‏می کند. ‏

‏بدین سان ولیّ فقیه، چنان که برخی پنداشته اند، از هر گونه خودکامگی به دور است و‏‎ ‎‏به دلیل تعهد باطنی و تخلق به اخلاق الهی و رعایت تقوا و عدالت، هماره در کنار مردم و‏‎ ‎‏در مسیر هدایت فکری و اجتماعی آنان خواهد ماند.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 188