مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

اردبیلی، عبدالغنی، 1299ـ 1369.  تقریرات فلسفه امام خمینی (جلد اول)/ مقرر عبدالغنی اردبیلی. ـ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1381. 410 ص. 3 ج.ISBN:  978 - 964 - 335 - 542 - 5 (دوره)  ISBN:  978 - 964 - 335 - 537 - 1 (ج.1)  فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. (ج.1)کتابنامه به صورت زیرنویس. مندرجات: ج.1: شرح منظومه(1).1. خمینی، روح الله، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 ـ 1368. ـ ـ فلسفه. 2. سبزواری، هادی بن مهدی، 1212ـ 1289ق. ـ ـ شرح منظومه ـ ـ نقدوتفسیر.  3. صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم، 979 ـ 1050ق. ـ ـ اسفاراربعه ـ ـ نقدوتفسیر.  4. فلسفه اسلامی ـ ـ  متون قدیمی تا قرن 14. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، دفتر قم. ب. عنوان. 7  ت  8  خ  /  1234      BBR                                                         1/ 189                                                  کتابخانه ملی ایران                                                                    11361 ـ 81 م

     کد/ م 1487

ARMMOA~1       

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تقریرات فلسفه امام خمینی / ج1

مولف:  آیةالله سیدعبدالغنی اردبیلی

تحقیق ونشر:  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ وصحافی:  موسسه چاپ و نشر عروج

چاپ چهارم:   1392 / 2000 نسخه        

قیمت (دوره):   60000 تومان 

‏ ‏

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                   نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎


تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه II

5

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه III

‏ ‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه IV