فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

فهرست مطالب

فهرست مطالب


تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 401


تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 402

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقدمۀ تحقیق

‏ ‏

‏صدرالمتألهین···  شش‏

‏حکیم سبزواری···  هشت‏

‏امام خمینی···  نه‏

‏مرحوم مقرر···  شانزده‏

‏مجموعۀ حاضر و روش ما در تحقیق···  هفده‏

‏ ‏

مقـصد اول: امور عامـّه

‏ ‏

‏فریدۀ اول‏

‏ ‏

‏ ‏

وجود و عدم

‏ ‏

غرر فی أنّ تکثّر الوجود بالماهیات و أنّه مقول بالتشکیک‏··· 3‏

‏تکثّر وجود به وجود و ماهیت··· 4‏

‏غرر فی أنّ المعدوم لیس بشیءٍ و شروع فی بعض أحکام العدم و المعدوم··· 7‏

‏احکام عدم و معدوم··· 8‏

‏غرر فی دفع شبهة المعدوم المطلق··· 11‏

دفع شبهۀ معدوم مطلق‏··· 12‏


تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 403

غرر فی بیان مَناط الصدق فی القضیة‏··· 15‏

ملاک صدق در قضایا‏··· 16‏

‏اقسام سه گانۀ قضایا··· 16‏

‏نفس الامر و معنای آن··· 18‏

‏نسبت بین نفس الامر، خارج و ذهن··· 23‏

‏ ‏

‏فریدۀ دوم‏

‏ ‏

‏ ‏

وجوب و امکان

‏ ‏

غرر فی أبحاث متعلّقة بالإمکان بعضُها بأصل الموضوع و بعضُها باللواحق‏··· 25‏

احکام امکان‏··· 26‏

اقسام امکان‏··· 27‏

‏رد شبهات قائلین به بخت و اتفاق··· 33‏

‏احتیاج ممکن در حدوث و بقا به علت··· 36‏

‏جهت احتیاج اشیاء به علت··· 41‏

‏استشهاد به قدیم زمانی در مناط حاجت بودن امکان··· 44‏

‏شاهدی دیگر بر مطلوب: مطاردۀ عدم و وجود··· 46‏

‏شاهد سوم: فقر ممکن در حال بقا··· 46‏

‏شاهد چهارم: تأخّر رتبی حدوث··· 49‏

‏شاهد پنجم: تبیین عدم مطلق، عدم ملاصق و عدم مناقض··· 50‏

غرر فی بعض أحکام الوجوب الغیری‏··· 52‏

وجوب غیری و بعضی از احکام آن‏··· 53‏

غرر فی الإمکان الاستعدادی‏··· 57‏

امکان استعدادی‏··· 58‏

‏وجوه افتراق امکان استعدادی و امکان ذاتی··· 60‏

‏ ‏


تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 404

‏ ‏

‏فریدۀ سوم‏

‏ ‏

‏ ‏

قدم و حدوث

‏ ‏

غرر فی تعریفهما و تقسیمهما‏··· 65‏

تعریف حدوث و قدم و اقسام آنها‏··· 66‏

‏حدوث و قدم حقیقی و اضافی··· 66‏

‏حدوث و قدم ذاتی و زمانی··· 67‏

‏حدوث دهری··· 69‏

‏حدوث اسمی··· 78‏

تطبیق اقسام حدوث بر عالم‏··· 88‏

‏وجود کلی طبیعی··· 88‏

‏اختلاف شیخ الرئیس و رجل همدانی در کلی طبیعی··· 90‏

‏بیان فاعل بالحرکه و فاعل بالالهیه··· 95‏

‏مساوقت وحدت و وجود··· 99‏

‏حرکت در جوهر··· 102‏

‏تطبیق مقدمات بنابر هیئت بطلمیوسی و هیئت جدید··· 103‏

‏ارزیابی اجماع بر حدوث زمانی عالم··· 109‏

‏وضع الفاظ برای معانی عامّه··· 116‏

‏اشکال بر حرکت جوهری و نقد آن··· 120‏

غرر فی ذکر الأقوال فی مرجّح حدوث العالم فیما لا یزال‏··· 125‏

مرجّح حدوث عالم در لایزال‏··· 126‏

‏مرجح حدوث نزد متکلمین··· 130‏

‏بیان اقوال در مرجح حدوث··· 133‏

غرر فی أقسام السبق و هی ثمانیة‏··· 136‏

اقسام هشتگانۀ سبق‏··· 137‏

غرر فی بعض أحکام الأقسام (أقسام السبق)‏··· 139‏


تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 405

احکام سبق‏··· 140‏

غرر فی تعیین ما فیه التقدّم فی کلّ واحد منها‏··· 142‏

ملاک تقدم و تأخر در اقسام سبق‏··· 143‏

‏ ‏

‏فریدۀ چهارم‏

‏ ‏

‏ ‏

قـوه و فعـل

‏ ‏

غرر فی أقسامهما‏··· 149‏

اقسام قوه و فعل‏··· 150‏

‏اقوال در معنای قدرت··· 152‏

‏سبق قدرت بر فعل··· 154‏

‏ ‏

‏فریدۀ پنجم‏

‏ ‏

‏ ‏

ماهیت و لواحق آن

‏ ‏

غرر فی تعریفها و بعض أحکامها‏··· 157‏

تعریف ماهیت و بعضی از احکام آن‏··· 158‏

‏بیان مطالب ششگانه··· 160‏

‏توضیحی پیرامون ماهیت، ذات و حقیقت··· 165‏

‏ماهیت از حیث ذات فقط ماهیت است··· 167‏

غرر فی اعتبارات الماهیة‏··· 177‏

اعتبارات ماهیت‏··· 178‏

‏کلامی از مرحوم نایینی در کلی طبیعی و جواب آن··· 182‏

‏فرمایش مرحوم کمپانی در ماهیت لابشرط و رد آن··· 183‏

‏ماهیت بشرط لا و دو اعتبار آن··· 184‏

‏بیان اعتبار بشرط لا در صورت··· 186‏

‏بیان اعتبار بشرط لا در ماده··· 189‏


تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 406

‏توضیح پیرامون عدم تحصل جنس و تحصل فصل··· 191‏

‏ماهیت لا بشرط و دو اعتبار آن··· 194‏

‏استدلال بر وجود کلی طبیعی··· 196‏

غرر فی بعض أحکام أجزاء الماهیة‏··· 210‏

بعضی از احکام اجزای ماهیت‏··· 211‏

غرر فی أنّ حقیقة النوع فصلُه الأخیر‏··· 217‏

حقیقت نوع فصل اخیر آن است‏··· 218‏

‏تتمیم: حقیقت شی ء به صورت اخیرۀ آن است··· 224‏

غرر فی ذکر الأقوال فی کیفیة الترکیب من الأجزاء الحدّیة‏··· 233‏

بیان اقوال در چگونگی ترکیب ماهیت‏··· 234‏

غرر فی خواصّ الأجزاء‏··· 239‏

خواص اجزای ماهیت‏··· 240‏

‏توضیح در مورد مرکبات اعتباریه و حقیقیه··· 244‏

غرر فی أنّ الترکیب بین المادّة والصورة اتّحادی أو انضمامی‏··· 249‏

در بیان ترکیب ماده و صورت‏··· 250‏

غرر فی التشخّص‏··· 253‏

چگونگی حصول تشخّص‏··· 254‏

غرر فی التمیّز بین التمیّز و التشخّص و بعض اللواحق‏··· 261‏

تقسیم للتشخّص‏··· 261‏

فرق تمیّز و تشخّص‏··· 262‏

اقسام تشخص‏··· 263‏

‏ ‏

‏فریدۀ ششم‏

‏ ‏

‏ ‏

وحدت و کثرت

‏ ‏

غرر فی غنائهما عن التعریف الحقیقی‏··· 269‏

بی نیاز بودن وحدت و کثرت از تعریف حقیقی‏··· 270‏


تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 407

غرر فی تقسیم الوحدة‏··· 275‏

اقسام وحدت‏··· 276‏

‏ ‏

‏فریدۀ هفتم‏

‏ ‏

‏ ‏

علت و معلول

‏ ‏

غرر فی أنّ اللائق بجنابه أیّ أقسام الفاعل؟‏··· 281‏

نحوۀ فاعلیت خداوند‏··· 282‏

غرر فی أنّ جمیع أصناف الفاعل الثمانیة متحقّقة فی النفس الإنسانیة‏··· 286‏

بیان فاعلیت نفس به جمیع اصناف هشتگانۀ فاعل‏··· 287‏

غرر فی البحث عن الغایة‏··· 297‏

بحث پیرامون غایت‏··· 298‏

غرر فی دفع شکوک عن الغایة‏··· 301‏

شبهات وارده بر غایت و جواب از آنها‏··· 302‏

‏فرق بین عبث، جزاف و عادت··· 306‏

‏شبهات قائلین به اتفاق و رد آن··· 307‏

غرر فی العلّة الصوریة‏··· 328‏

علت صوری‏··· 329‏

غرر فی أحکام مشترکة بین العلّة والمعلول‏··· 333‏

احکام مشترک علت و معلول‏··· 334‏

‏امتناع تخلف معلول از علت تامّه··· 334‏

‏قاعدۀ الواحد··· 335‏

‏علت و معلول در وحدت تابع یکدیگرند··· 341‏

‏علت و معلول متضایفند··· 341‏

‏بین علت و معلول دور نیست··· 342‏

ادلۀ بطلان تسلسل‏··· 342‏


تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 408

‏دلیل تطبیق··· 343‏

‏دلیل حیثیات··· 345‏

‏دلیل وسط··· 347‏

‏دلیل ترتب··· 349‏

‏دلیل تضایف··· 351‏

‏دلیل اسدّ اخصر··· 352‏

‏ ‏

مقصد دوم: جوهر و عرض

‏ ‏

‏فریدۀ اول‏

‏ ‏

‏ ‏

رسم عرض و اقسام آن‏··· 358‏

‏ ‏

‏فریدۀ دوم‏

‏ ‏

‏ ‏

رسم عرض و اقسام آن‏··· 362‏

‏ ‏

‏فریدۀ سوم‏

‏ ‏

‏ ‏

اقسام عرض

‏ ‏

غرر فی الکمّ‏··· 365‏

کمّ و اقسام آن‏··· 366‏

‏احکام کمّ··· 368‏

غرر فی الکیف‏··· 371‏

کیف و اقسام آن‏··· 372‏

غرر فی العلم و من تلک الأبحاث تقسیمه‏··· 374‏

علم و هویت مقولی آن‏··· 375‏

اقسام علم‏··· 384‏

‏علم حضوری و حصولی··· 384‏


تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 409

‏علم تفصیلی و اجمالی··· 390‏

‏علم فعلی و انفعالی··· 391‏

غرر فی الأعراض النسبیة فمنها الأین و المتی‏··· 392‏

اعراض نسبی و اقسام آنها‏··· 393‏

‏اَیـن··· 396‏

‏مَتیٰ··· 396‏

‏جِدَه··· 396‏

‏وضع··· 397‏

‏فعل یا اَن یفعل··· 397‏

‏انفعال یا اَن ینفعل··· 397‏

‏اضافه··· 398‏

فهرست مطالب‏··· 403‏

‎ ‎

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 410