مقصد اول امور عامّه
فریده پنجم ماهیت و لواحق آن
غرر فی التمیّز بین التمیّز و التشخّص و بعض اللواحق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غرر فی التمیّز بین التمیّز و التشخّص و بعض اللواحق

غرر فی التمیّز بین التمیّز و التشخّص و بعض اللواحق

‏ ‏

‏ ‏

فیما إذا الکلّـی مثلـه التحق  ‎ ‎عن التشخّص التمیّز مفترق

شخصیة نفسیّة یضاف ذا  ‎ ‎منه التمیّز للتمیّز اُخذا

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 261