کتاب دیات
مقصد اول: در دیات اعضا
پانزدهم: ذکر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پانزدهم: ذکر

گفتاری در جنایت اطراف و در آن چند مقصد است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

پانزدهم: ذکر

پانزدهم: ذکر

مسأله 1 ـ ‏در حشفه و بیشتر از آن اگرچه چیزی از ذکر نماند در صورتی که با یک قطع‏‎ ‎‏کردن باشد دیۀ کامل است. و بین ذکر جوان و پیرمرد و بچه و خصی خلقتی و کسی که‏‎ ‎‏بیضه هایش کشیده شده یا بیضه هایش کوبیده شده و غیر آن، در صورتی که موجب فلج‏‎ ‎‏نباشد، فرقی نیست. ‏

مسأله 2 ـ ‏اگر قسمتی از حشفه را قطع نماید دیه مقطوع به نسبت دیه از مساحت‏‎ ‎‏حشفه، حساب می شود، نه مساحت همۀ ذکر.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر مجرای بول را بدون قطع کردن پاره کند در آن حکومت است. و اگر‏‎ ‎‏قسمتی از حشفه را قطع کند و این قطع ملازم پاره نمودن مجرا باشد چیزی بر او نیست‏‎ ‎‏مگر آنچه که برای حشفه می باشد. و اگر ملازم آن نباشد و پاره شدن، جنایت زایدی بر آن‏‎ ‎‏باشد، پس برای آن حکومت ثابت است و برای حشفه همان است که گذشت.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 619

مسأله 4 ـ ‏اگر حشفه را قطع نماید و دیگری ـ یا همان شخص به قطع کردن دیگری ـ‏‎ ‎‏بقیه آن را قطع نماید، پس دیه برای قطع حشفه و حکومت برای قطع باقی مانده است. و‏‎ ‎‏اگر کسی قسمتی از حشفه و دیگری بقیۀ حشفه را قطع نماید بر هر یک از آن ها به حساب‏‎ ‎‏مساحت است.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر قسمتی از حشفه را قطع کند و دیگری ذکر را به طوری قطع کند که چیزی از آن نماند، پس در قطع قسمتی از حشفه به مساحت حساب می شود و در قطع‏‎ ‎‏باقی مانده، چند وجه است: حکومت، یا حساب نسبت به حشفه و حکومت در باقی‏‎ ‎‏مانده، یا دیۀ کامل؟ اوجه آن ها اولی است و احوط (استحبابی) آن ها آخری می باشد.‏

مسأله 6 ـ ‏در ذکر عنّین ثلث دیه است. و همچنین است در قطع ذکر فلج. و در قطع‏‎ ‎‏قسمتی از آن، به حساب آن می باشد و بعید نیست که حساب، نسبت به مجموع ذکر باشد‏‎ ‎‏نه خصوص حشفه.‏

مسأله 7 ـ ‏اگر نصف ذکر را از حیث طول قطع نماید و در نصف دیگر، خللی از فلج و‏‎ ‎‏مانند آن حاصل نشود پس نصف دیه می باشد. و اگر در باقی مانده فلجی حادث کند پس‏‎ ‎‏برای قطع نصف دیه است و برای فلج، دو ثلث دیۀ نصف دیگر (ذکر) است پس بر او پنج‏‎ ‎‏ششم می باشد.‏

مسأله 8 ـ ‏در ذکر خنثای مشکل یا خنثایی که زن بودن او معلوم است،‏‎ ‎‏حکومت می باشد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 620