کتاب دیات
مقصد اول: در دیات اعضا
چهاردهم: پستان‏ ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

چهاردهم: پستان‏ ها

گفتاری در جنایت اطراف و در آن چند مقصد است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چهاردهم: پستان‏ ها

چهاردهم: پستان ها

مسأله 1 ‏ در پستان های زن دیه او می باشد و در هر یک از آن ها نصف دیه اش می باشد.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر هر دو یا یکی از آن ها با چیزی از پوست سینه، بریده شود، در پستان ـ به‏‎ ‎‏آنچه که گذشت ـ دیه اش می باشد و در پوست، حکومت است. و اگر بر سینه جراحتی که‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 618

‏به جوف آن برسد وارد کند علاوه بر آن، دیۀ جائفه (جراحتی که به درون بدن برسد)‏‎ ‎‏لازم می باشد.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر پستان صدمه ببیند و شیرش با بقای پستان قطع شود یا آمدن شیر با بودن‏‎ ‎‏آن در پستان، متعذر گردد یا آمدن شیر در وقتش با این که فعلاً در آن نیست، متعذر گردد، یا‏‎ ‎‏شیرش کم شود، یا عیب پیدا کند مانند این که شیر مخلوط به خون یا چرک بیرون بیاید، در‏‎ ‎‏آن حکومت است.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر دو «حلمه» (نوک پستان) را از زن قطع کند بعضی گفته اند: در آن دیه‏‎ ‎‏کامل است، ولی در آن اشکال می باشد. و حکومت محتمل است. و احتمال حساب به‏‎ ‎‏مساحت نیز می باشد. اما آخری خالی از رجحان نیست.‏

مسأله 5 ـ ‏در حلمۀ پستان مرد یک هشتم دیه ـ یک صد و بیست و پنج دینار ـ می باشد.‏‎ ‎‏و در هر دو با هم ربع می باشد. و در قولی آمده است که در آن ها، دیه کامل است، ولی اولی‏‎ ‎‏اقوی می باشد. ‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 619