کتاب دیات
مقصد اول: در دیات اعضا
دوم: دو چشم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دوم: دو چشم

دوم: دو چشم

مسأله 1 ـ ‏در دو چشم با هم دیه کامل است. و در هر یک از آن ها نصف دیه می باشد. و‏‎ ‎‏اعمش (کسی که دیده اش تار است) و احول (دو بین) و اخفش (شب بین) و اعشی (روز‏‎ ‎‏بین) و ارمد (کسی که درد چشم دارد) مانند صحیح است. و اگر در سیاهی چشم او‏‎ ‎‏سفیدی باشد پس اگر بینایی باقی باشد، به این که سفیدی، بر ناظر (عدسی) نباشد پس دیه‏‎ ‎‏کامل است. وگرنه در صورتی که تشخیص ممکن باشد به حساب آن از دیه ساقط می شود‏‎ ‎‏وگرنه در آن ارش است.‏

مسأله 2 ـ ‏در چشم سالم از شخص اعور (یک چشم) در صورتی که اعوریت به‏‎ ‎‏خلقت یا به آفت از خدای متعال باشد دیۀ کامل است. و اگر جانی ای او را اعور نموده‏‎ ‎‏باشد و دیۀ آن را از او مستحق باشد در چشم سالم نصف دیه است، چه دیۀ آن را گرفته یا‏‎ ‎‏نه و چه بتواند آن را بگیرد یا نه، بلکه و همچنین دیۀ آن نصف است اگر اعوریت او از‏‎ ‎‏جهت قصاص باشد.‏

مسأله 3 ـ ‏در چشم عوراء (نابینا) در صورتی که آن را خسف نماید (حدقه اش را‏‎ ‎‏معیوب کند) یا آن را دربیاورد ثلث دیه است، خواه نابینایی آن به خلقت باشد یا به‏‎ ‎‏جنایت جانی.‏

مسأله 4 ـ ‏در پلک ها دیه است. و در تقدیر هر پلکی خلاف است؛ پس قائلی است که‏‎ ‎‏می گوید: در هر یک، ربع دیه است. و قائلی است که می گوید: در بالایی دو ثلث دیه و در‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 609

‏پایینی ثلث دیه می باشد. و قائلی است که می گوید: در بالایی ثلث دیه و در پایینی نصف‏‎ ‎‏دیه است. و این آخری خالی از ترجیح نمی باشد؛ لیکن احتیاط به مصالحه، ترک نشود.‏

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 610