کتاب دیات
گفتاری در موجبات ضمان
مبحث سوم: در تزاحم موجبات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مبحث سوم: در تزاحم موجبات

مبحث سوم: در تزاحم موجبات

مسأله 1 ـ ‏اگر سبب و مباشر، اجتماع نمایند پس با مساوات آن ها یا این که مباشر قوی تر‏‎ ‎‏باشد، مباشر ضامن است؛ مانند اجتماع دافع (هل دهنده) و حافر (حفر کننده). و اجتماع‏‎ ‎‏قرار دهندۀ اشیاء لغزنده و نصب کنندۀ کارد و دافع و اجتماع روشن کنندۀ آتش با کسی که‏‎ ‎‏انداخته و اجتماع بنا کنندۀ دیوار متمایل با کسی که دیوار را ریخته. و اگر مباشر، ضعیف و‏‎ ‎‏سبب، قوی باشد، پس ضمان بر سبب است مانند این که چاهی را در خیابان حفر نماید و‏‎ ‎‏آن را بپوشاند پس غیر او شخص سومی را با جهل او به قضیه، دفع نماید پس در چاه‏‎ ‎‏بیفتد، ضمان بر حفر کننده است.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر دو سبب جمع شوند، ظاهر آن است که ضمان بر سببی است که تأثیرش‏‎ ‎‏زودتر است، اگرچه حدوث آن دیرتر باشد؛ مانند این که چاهی را در خیابان حفر نماید و‏‎ ‎‏دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد پس شخصی به سنگ خورده در چاه بیفتد، ضمان‏‎ ‎‏برقرار دهنده سنگ است. و اگر کاردی را در چاه نصب کند، پس کسی در چاه روی کارد‏‎ ‎‏بیفتد، ضمان بر حفر کنندۀ چاه است. و اگر کسی سنگی را قرار دهد و کسی دیگر، سنگی‏‎ ‎‏را پشت آن قرار بدهد پس شخصی به سنگ بخورد و روی سنگ دیگر بیفتد ضمان بر‏‎ ‎‏کسی است که این شخص به سنگ او خورده است و به همین منوال. این با تساوی آن ها‏‎ ‎‏است در عدوان، ولی اگر یکی از آن ها عدوان داشته باشد، ضمان فقط بر او می باشد، مانند‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 606

‏این که شخصی سنگی را در ملک خود قرار دهد و متعدّی چاهی را حفر کند، پس کسی به‏‎ ‎‏سنگ بخورد و در چاه ساقط شود، ضمان بر حفر کننده متعدّی است.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر چاه کم عمقی را حفر کند پس غیر او، آن را عمیق نماید، پس آیا ضمان بر‏‎ ‎‏اولی است ـ به جهت سبقت او ـ یا بر دومی است یا بر هر دو؟ چند احتمال است که ارجح‏‎ ‎‏آن ها اولی است.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر دو نفر یا بیشتر مثلاً در قرار دادن سنگ مشترک باشند، پس ضمان بر تمام‏‎ ‎‏آن ها است؛ و ظاهر آن است که ضمان به طور مساوی است اگرچه نیروهایشان‏‎ ‎‏مختلف باشد.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر دو نفر در چاه بیفتند پس هر یک از آن ها به واسطه تصادم با دیگری،‏‎ ‎‏هلاک شود ضمان بر حفر کننده است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 607