کتاب دیات
اقسام قتل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اقسام قتل

اقسام قتل

مسأله 1 ـ ‏قتل یا عمد محض است یا شبیه عمد یا خطای محض است.‏

مسأله 2 ـ ‏بدون اشکال عمد به قصد قتل به وسیلۀ فعلی که نوعاً به مثل آن کشته‏‎ ‎‏می شود تحقق پیدا می کند. و همچنین است به قصد فعلی که نوعاً می کشد اگرچه قصد قتل‏‎ ‎‏نکرده باشد، بلکه ظاهر این است که عمد تحقق پیدا می کند به کاری که غالباً به آن کشته‏‎ ‎‏نمی شود ـ به رجاء تحقق قتل ـ مانند کسی که او را به رجاء قتل، به وسیلۀ عصا بزند پس‏‎ ‎‏قتل اتفاق بیفتد.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر فعلی را که غالباً مرگ به وسیلۀ آن حاصل نمی شود قصد کند و قصد قتل‏‎ ‎‏با آن ننماید، مانند این که او را با تازیانۀ سبک یا سنگریزه و مانند این ها بزند پس قتل اتفاق‏‎ ‎‏بیفتد، پس آیا این عمد است یا نه؟ در آن دو قول است که اشبه آن ها دومی می باشد.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر او را با عصا بزند و از روی او برندارد (زدن را ادامه دهد) تا بمیرد این‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 589

‏عمد می باشد؛ اگرچه قصد قتل به آن نکرده باشد. و همچنین است اگر او را از غذا یا‏‎ ‎‏آشامیدنی، در مدتی که بقای او در آن مدت، محتمل نیست جلوگیری کند. و اگر به او تیر‏‎ ‎‏بزند پس او را بکشد، عمد می باشد اگرچه قصد قتل ننموده باشد.‏

مسأله 5 ـ ‏شبیه عمد آن است که فعلی را قصد نماید که غالباً به آن کشته نمی شود و قتل‏‎ ‎‏او را قصد نکند، مانند این که او را جهت تأدیب با تازیانه و مانند آن بزند پس قتل اتفاق‏‎ ‎‏افتد. و از این قبیل است معالجۀ پزشک در صورتی که در اثر معالجه، قتل اتفاق بیفتد در‏‎ ‎‏صورتی که او مباشر معالجه باشد. و از این قبیل است ختنه کردن در صورتی که از حدّ‏‎ ‎‏تجاوز کند. و از این قبیل است زدن عدوانی با چیزی که غالباً به آن کشته نمی شود بدون‏‎ ‎‏آن که قتل را قصد نموده باشد.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر شخصی را به اعتقاد این که مهدورالدم است یا به اعتقاد قصاص بکشد،‏‎ ‎‏پس خلاف آن آشکار شود، یا به گمان این که او شکار است بکشد پس معلوم شود که‏‎ ‎‏انسان بوده است، به شبه عمد ملحق می شود.‏

مسأله 7 ـ ‏خطای محض که از آن به خطایی که شبهه ای در آن نیست، تعبیر می شود، آن‏‎ ‎‏است که فعل و همچنین قتل را قصد ننماید، مانند کسی که شکاری را رمی نماید یا سنگی‏‎ ‎‏را بیندازد پس به انسانی بخورد و او را بکشد. و از این قبیل است جایی که انسان‏‎ ‎‏مهدورالدمی را تیر بزند پس به انسان دیگر بخورد و او را به قتل برساند.‏

مسأله 8 ـ ‏فعل بچه و دیوانه شرعاً به خطای محض ملحق می شود.‏

مسأله 9 ـ ‏این سه قسم، در جنایت بر اعضا هم جاری می باشد؛ پس بعضی از آن ها‏‎ ‎‏عمد و بعضی از آن ها شبه عمد و بعضی از آن ها خطای محض است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 590