احکام زکات
نصاب شتر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

نصاب شتر

مساله 3 ـ ‏شتر دوازده نصاب دارد: ‏اول: ‏پنج شتر،و زکات آن یک گوسفند‏‎ ‎‏است. ‏دوم: ‏ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است، ‏سوم: ‏پانزده شتر، و زکات آن‏‎ ‎‏سه گوسفند است. ‏چهارم: ‏بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است. ‏پنجم:‎ ‎‏بیست و پنج شتر، و زکات آن پنج گوسفند است. ‏ششم: ‏بیست و شش شتر، و‏‎ ‎‏زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد. ‏هفتم: ‏سی و شش شتر، و‏‎ ‎‏زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد. ‏هشتم:‏ چهل و شش‏‎ ‎‏شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد. ‏نهم: ‏شصت و‏‎ ‎‏یک شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد. ‏دهم:‏ هفتاد‏‎ ‎‏و شش شتر، زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد. ‏یازدهم: ‏نود‏‎ ‎‏و یک شتر، و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد. ‏دوازدهم:‎ ‎‏یکصد و بیست ویک شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل چهل حساب کنند‏‎ ‎‏و برای هر چهل نفر شتر، یک نفر شتر بدهند که داخل سال سوم شده باشد، یا‏‎ ‎‏پنجاه پنجاه حساب کنند و برای هر پنجاه نفر شتر، یک نفر شتر بدهد که داخل‏‎ ‎‏سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب کند ولی در هر صورت باید‏‎ ‎‏طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند از نه شتر‏‎ ‎‏بیشتر نباشد، مثلاً اگر یکصد و چهل نفر شتر دارد، باید برای یکصد نفر شتر دو‏‎ ‎

‏نفر شتر که داخل سال چهارم شده باشد و برای چهل شتر یک شتر که داخل‏‎ ‎‏سال سوم شده باشد بدهد. و شترهایی که برای زکات داده می شود باید ماده‏‎ ‎‏باشند.‏

مساله 4 ـ ‏زکات مابین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شمارۀ شترهایی‏‎ ‎‏که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد تا به نصاب دوم که ده شتر است‏‎ ‎‏نرسیده فقط باید زکات پنج شتر را بدهد. و همچنین است در نصابهای بعد.‏

‎ ‎