آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرامرزیان، علیرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) 

علیرضا فرامرزیان

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله مفهوم آزادی و انواع آن را در اندیشه امام خمینی(ره) بر اساس‏‎ ‎‏این فرضیه که آزادی در حدود قانون و در ارتباط با مسئولیت و مصلحت است، بررسی‏‎ ‎‏می کند. برای این منظور وی ابتدا مفهوم آزادی را در اندیشه امام برخاسته از دیدگاه‏‎ ‎‏اسلام در خصوص انسان دانسته و به تبیین آن می پردازد و آزادی را از منظر امام یکی از‏‎ ‎‏بنیادهای اسلام و امانت، نعمت و هدیه ای الهی می داند.‏

‏نگارنده با استفاده از گفته ها و نوشته های حضرت امام(ره) انواع و عرصه های‏‎ ‎‏مختلف آزادی را به: آزادی اندیشه، عقیده و آزادی بیان؛ مطبوعات؛ تعیین سرنوشت‏‎ ‎‏(رأی و انتخابات)؛ و احزاب و اجتماعات تقسیم می کند و ضمن بیان دیدگاه های‏‎ ‎‏حضرت امام(ره) در هر مورد، معیار و حدود آزادی را در اندیشه امام بررسی می کند.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 261