اندیشه ‏های فقهی – سیاسی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مختاری، محمدحسین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

اندیشه ‏های فقهی – سیاسی امام خمینی

‏ ‏

اندیشه های فقهی – سیاسی امام خمینی

حجةالاسلام والمسلمین محمدحسین مختاری

‏ ‏

‏ضرورت حکومت نظام سیاسی بر هیچ مسلمانِ آگاهی پوشیده نیست، چرا که نظام‏‎ ‎‏بسترِ بازآفرینی آرمان های بلندی است که دستاورد آن، حماسه های به یادماندنی است.‏‎ ‎‏بی تردید حاکم در این نظام می باید نشانه هایی در خورِ حماسه ها داشته باشد.‏

‏نویسنده در بخشی از مقاله در این باره چنین می نویسد: "به طور کلی صفات و‏‎ ‎‏شرایطی که در حکومت اسلامی برای ولیّ امر و زمام دار لازم است به ترتیب زیر است: ‏

‏1) فقاهت و آگاهی کامل از قوانین الهی؛ 2) عدالت و پای بندی به اعمال قوانین‏‎ ‎‏اسلام؛ 3) کفایتِ سیاسی و توانایی اداره جامعه.‏

‏در بخش پایانی مقاله حدود و اختیارات رهبری به گونه ای که معصومان در حوزۀ‏‎ ‎‏اجتماعی داشته اند، ترسیم می شود: "طبیعی است اگر تفاوتی هست در فضایل و‏‎ ‎‏خصایص معنوی آن ها است." از آن پس نویسنده با طرح احکام اولی و ثانوی یادآور‏‎ ‎‏می شود که "عناوین ثانویه منحصر به اضطرار و ضرورت نیست... می توان به عناوینِ‏‎ ‎‏مهمی نظیر ضرر و ضرار، عسر و حرج، قاعده اهمّ و مهمّ در وقت تزاحم و غیر این ها‏‎ ‎‏اشاره کرد... احکام ثانویه در بقا و زوال خود، تابع مقتضیات و موجبات وقت است."‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 171