نسبت فضایی سپهرهای حق و تکلیف در دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : آکوچکیان، عبدالحمید

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نسبت فضایی سپهرهای حق و تکلیف در دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

نسبت فضایی سپهرهای حق و تکلیف در دیدگاه امام خمینی 

عبدالحمید آکوچکیان

‏ ‏

‏سخن گفتن از حق و تکلیف و نسبت کلامی آن دو با هم از محصولات دنیای مدرن‏‎ ‎‏است و ریشه در نگرش انسان به هستی، خود و جایگاه خود در هستی دارد.‏

‏امام خمینی از منظر جامع یک فیلسوفِ کلامیِ فقیه و عارف در تجربۀ عملی تحقق‏‎ ‎‏حکومت دینی، به شکلی طبیعی و ریشه دار در مبانی نظری و کلامی خود، دست به‏‎ ‎‏ایجاد تعادل بین مقوله های بیرون دینی و درون دینی می زنند که بررسی تاریخی و آماری‏‎ ‎‏آن بسیار گویا خواهد بود.‏

‏توجه جدی به حقوق بشر و اصولاً حقوق فطری و طبیعی را در ادبیات دینی در چند‏‎ ‎‏دهۀ اخیر، می توان در آثار پژوهش گرانی چند، هم چون استاد شهید مرتضی مطهری(ره)‏‎ ‎‏و شهید آیةالله صدر(ره)  و نیز دکتر علی شریعتی(ره) یافت.‏

‏در نگاه برخی دانشوران امروز حقوق طبیعی، از حقوق انسانی و فطری است و از‏‎ ‎‏جانب هیچ دینی نیامده است، البته دین حق، این حقوق را تأیید می کند.‏

‏اصول اندیشۀ امام مبتنی بر برخی مبانی نظری در مورد انسان، آزادی و تاریخ است.‏‎ ‎‏انسان در اندیشۀ امام خمینی تصویری عرفانی دارد که در آن کون و مکان مقدمات رشد‏‎ ‎‏و فلاح او تا مقام لقا و رضوان اند. هویت انسان، هویتی از اویی و به سوی اویی دارد‏‎ ‎‏عنصر اختیار و انتخاب در آن اخذ شده است و  فطرت آدمی عاشق کمال مطلق است.‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 55

در بینش عرفانی امام تکالیف، پیش از آن که تکلیف باشند، لطف اند و در مسیر رشد‏‎ ‎‏و تکامل انسان معنا دارند. از این رو این یک بار زیستن ما در زمین، تجربۀ رشد و فلاح‏‎ ‎‏خواهد بود. این تفسیر نه تنها رنگ دیگری را به موضوع تحقیق خواهد داد، بلکه سایۀ‏‎ ‎‏آن بر تمامی دوران زندگی و رهبری ایشان به روشنی نمودار است.‏

‏از این قرار حق و تکلیف تنها در ضمنِ هدفِ رشد معنا خواهد داشت. هدفِ رشد‏‎ ‎‏برآمده از مطلق گرایی فطری انسان است بنابراین، حق و تکلیف را با هم شامل می شود.‏

‏بی شک آرای سیاسی و فقهی هر فقیهی ریشه در نگرش کلامی او دارد که مستقیم یا‏‎ ‎‏غیرمستقیم، احکام صادر شده از جانب او را مشروع می سازد. این در مورد امام خمینی‏‎ ‎‏نیز صادق است.‏

‏حادثه تاریخ و منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایران را با قدری تسامح می توان‏‎ ‎‏همانند الگوی تاریخیِ صدر اسلام دانست. تفکیک دوران بعثت رسول اکرم(ص) به دو‏‎ ‎‏دورۀ سیزده سالۀ پیش از هجرت و ده سالۀ پس از آن می توان الگوی تحلیلی مناسبی‏‎ ‎‏برای این طرح تحقیق باشد بدین سان تفکیک انقلاب اسلامی به دو دورۀ پانزده ساله‏‎ ‎‏(1342 – 1357) و ده ساله  (1357 – 1368) از این الگو پیروی می کند.‏

‏تحلیل گفتمان ‏‎Discourse Analyse)‎‏) در باب موضوع تحقیق اگر به عنوان جریان‏‎ ‎‏تاریخی لحاظ شود، رهیافت مناسبی برای درک درست مفاهیم حق و تکلیف و نسبت‏‎ ‎‏فضایی این دو با هم و چگونگی تبدیل طبیعی آن ها در فضایی مبتنی بر ارادۀ آزاد است.‏

‏از تجربۀ مبارزاتی سال های اول دهۀ چهل – به دلیل شکاف نسلی – که بگذریم، در‏‎ ‎‏سال های آغازین انقلاب اسلامی به حقوق طبیعی و فطری اسنان در کلام امام بسیار‏‎ ‎‏اشاره می شود و بر آن ها تکیۀ اصولی می گردد. هر چه از آن دوران دورتر می شویم،‏‎ ‎‏تکلیف صبغۀ غلیظ تری می یابد و بیشتر بر هنجارهای دینی مبتنی می گردد.‏

‏از منظر امام خمینی دو سپهرِ دینداری حق و تکلیف دارای نسبت هایی مکمل اند‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 56

بدین لحاظ در تحول و تبدیلی طبیعی – بی آن که اکراهی در آن باشد – هر چه فرد و‏‎ ‎‏جامعه به لایه های درونی تر دین وارد می شوند، حق ها آرام آرام با تجلی خودآگاهی و‏‎ ‎‏آزادی فرد و جامعه، یکی پس دیگری رنگ تکلیف به خود می گیرند.‏

‏عنصر مبدل حق به تکلیف، ارادۀ آزادِ فرد و جمع است. از این نگاه قراردادهای‏‎ ‎‏اجتماعی هم معنا و مفهومی نو می یابند و هم جامۀ مشروعیت را با سهولت بیش تری بر‏‎ ‎‏تن می کنند و از همین رو میثاق های اجتماعی نیز تفسیری متفاوت می گیرند.‏

‏آزادی در فضای حق ها، با آزادی در مرتبۀ تکلیف متفاوت است و حق پیش از‏‎ ‎‏انتخاب و تکلیف، پس از آن متجلی می شود. بنابراین، جریان آزادی دو سمت و سو‏‎ ‎‏می گیرد: آزادی پیشینی که از اصول بیرون دینی و حقوق طبیعی آدمی سرچشمه‏‎ ‎‏می گیرد، و دورۀ پیشینی و پسینی همانند تفاوت ماهوی آیات مکّی و مدنی است. ‏

‏پس دیگر حق و تکلیف در برابر هم نیستند و اساساً به طور طبیعی هیچگاه در مقابل‏‎ ‎‏هم قرار نمی گیرند، بلکه در دنبالۀ هم و مکمل یک دیگر و در تعامل ‏‎(Reaction)‎‎ ‎‏دایم اند و در تحویل یکی به دیگری، مواد آن دو به یک دیگر تبدیل می شوند؛ به عبارت‏‎ ‎‏دیگر می تواند با قدری تساهل این گونه تصور کرد که یکی رنگ دیگری را می پذیرد و یا‏‎ ‎‏به طور بنیادی، این دو از عناصر مشترکی برخوردارند.‏

‏هر حقی مستلزم تکلیفی است و در لایه های مطبّق، این دو از یک دیگر تغذیۀ‏‎ ‎‏مفهومی و مشروعیتی می کنند. بنابراین، نفی یکی به نفع دیگری، مساوق نفی هر دو‏‎ ‎‏است، چرا که این دو در هم تنیده اند و یکی از دیگری متولد می شود.‏

‏از این طرف نیز هر تکلیفی مبتنی بر حقی است که آدمی به طور طبیعی و از آغاز آن را‏‎ ‎‏دارا می باشد. روح هایی که جریان آزادی و پی گشت حقیقت را تجربه کرده باشند، این‏‎ ‎‏در هم تنیدگی را با سهولت بیش تری درک می کنند و آن را بخشی از تجربۀ شگفت دینی‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 57

خود می دانند.‏

‏تحویل طبیعی و آزادانه و مستمر حق به تکلیف از سویی برای هر فرد، و از سویی‏‎ ‎‏دیگر برای هر جامعه، در دو جهت همزمان اتفاق می افتد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 58