کتاب نکاح
اسباب تحریم
1ـ نسب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

1ـ نسب

نسب

‏هفت صنف از زنان بر هفت صنف از مردان، به واسطۀ نسب، حرام می باشند: مادر؛ که‏‎ ‎‏شامل جده های بالا و پایین می شود؛ چه از پدر باشند یا از مادر، پس زن بر پسرش و بر‏‎ ‎‏پسر پسرش و بر پسر پسر پسرش و بر پسر دخترش و بر پسر دختر دخترش و بر پسر‏‎ ‎‏دختر پسرش و به همین منوال حرام می باشد. و خلاصه زن بر هر مردی که با ولادت به او‏‎ ‎‏انتساب پیدا می کند، حرام است؛ چه بدون واسطه یا با واسطه یا چند واسطه باشد و چه‏‎ ‎‏واسطه ها مرد یا زن یا مختلف باشند.‏

‏و دختر؛ که شامل حفیده (نوۀ دختر) ولو با یک واسطه باشد یا چند واسطه؛ پس او بر‏‎ ‎‏پدرش که شامل جد است؛ خواه جد پدری باشد یا مادری، حرام است. پس بر مرد،‏‎ ‎‏دخترش و دختر پسرش و دختر پسر پسرش و دختر دخترش و دختر دختر دخترش و‏‎ ‎‏دختر پسر دخترش حرام است. و خلاصه هر زنی که با ولادت ـ به یک واسطه یا چند‏‎ ‎‏واسطه، خواه واسطه ها مرد باشند یا زن یا مختلف ـ به او منتسب باشد.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 281

‏و خواهر؛ چه از پدر باشد یا از مادر و یا از هر دو.‏

‏و دختر برادر؛ چه برادر از پدر باشد یا از مادر و یا از هر دو؛ و او هر زنی است که با‏‎ ‎‏ولادت به برادرش ـ بدون واسطه یا با واسطه ولو زیاد باشند ـ انتساب پیدا کند چه انتساب‏‎ ‎‏با او به وسیلۀ پدرها باشد یا به وسیله مادرها یا مختلف. پس بر مرد، دختر برادرش و دختر‏‎ ‎‏پسر او و دختر پسر پسر او و دختر دختر او و دختر دختر دختر او و دختر پسر دختر او و به‏‎ ‎‏همین منوال، حرام است.‏

‏و دختر خواهر؛ و او هر زنی است که با ولادت، به خواهرش ـ طبق آنچه که در دختر‏‎ ‎‏برادر ذکر شد ـ انتساب پیدا کند.‏

‏و عمه؛ و او خواهر پدرش از پدر یا از مادر یا از هر دو می باشد. و مقصود از عمه شامل‏‎ ‎‏عمه های بالا هم می شود، یعنی عمۀ پدر ـ خواهر جدّ پدری ـ خواه از پدر باشد یا از مادر‏‎ ‎‏یا از هر دو؛ و عمۀ مادر ـ خواهر پدر مادر ـ خواه از پدر باشد یا از مادر یا از هر دو؛ و عمۀ‏‎ ‎‏جدّ پدری و جدّ مادری و عمۀ جدّه این چنینی (پدری یا مادری). پس مراتب عمه ها‏‎ ‎‏مراتب پدرها است و او هر زنی است که خواهر مردی باشد که با تو از طرف پدرت یا‏‎ ‎‏مادرت با ولادت انتساب پیدا می کند.‏

‏و خاله؛ و مقصود از او نیز، کسی است که شامل خاله های بالا می شود؛ پس خاله مانند‏‎ ‎‏عمه است، البته او خواهر یکی از مادرهای تو ـ ولو از طرف پدرت ـ می باشد، و عمه،‏‎ ‎‏خواهر یکی از پدرهای تو ـ ولو از طرف مادرت ـ می باشد، پس خواهر جدۀ تو از پدر،‏‎ ‎‏خاله ات می باشد زیرا او خالۀ پدرت است و خواهر جد تو از مادر، عمۀ تو است زیرا او‏‎ ‎‏عمۀ مادرت می باشد.‏

مسأله 1 ـ ‏عمۀ عمه و خالۀ خاله مادامی که ولو با واسطه در دو عنوان عمه و خاله داخل‏‎ ‎‏نشوند، حرام نمی باشند. و آن ها گاهی در این دو عنوان داخل می شوند پس حرام می شوند‏‎ ‎‏مانند این که عمۀ تو، خواهر پدرت، از پدر و مادر یا از پدر باشد و برای پدر پدرت‏‎ ‎‏خواهری از پدر یا از مادر یا از پدر و مادر باشد، پس این زن بدون واسطه عمه است برای‏‎ ‎‏عمۀ تو و با واسطه عمه است برای تو. و مانند این که اگر خالۀ تو خواهر مادرت از پدرش‏‎ ‎‏یا از پدر و مادرش باشد و برای مادر مادر تو خواهری باشد، پس این زن بدون واسطه‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 282

‏خاله است برای خالۀ تو و با واسطه خاله است برای تو. و گاهی داخل در عنوان عمه و‏‎ ‎‏خاله نمی شوند پس حرام نمی باشند، مانند این که اگر عمۀ تو خواهر پدرت از مادرش ـ نه‏‎ ‎‏از پدرش ـ باشد و برای پدر خواهر، خواهری باشد، پس خواهر دومی، عمۀ عمه تو‏‎ ‎‏می شود، ولی بین تو و بین او اصلاً نسبی نیست. و مانند این که اگر خالۀ تو خواهر مادرت‏‎ ‎‏از پدرش ـ نه از مادرش ـ باشد و برای مادر خواهر، خواهری باشد پس این زن خالۀ خالۀ‏‎ ‎‏تو می باشد و خالۀ تو ولو با واسطه نمی شود. و همچنین خواهر برادر یا خواهر خواهر‏‎ ‎‏وقتی حرام می شود که خواهر باشد، نه مطلقاً پس اگر تو برادر یا خواهری از پدرت‏‎ ‎‏داشته باشی و برای مادر او دختری از شوهر دیگر باشد پس او خواهر برادرت یا‏‎ ‎‏خواهرت است ولی خواهر تو نمی شود ـ نه از طرف پدرت و نه از طرف مادرت ـ پس بر‏‎ ‎‏تو حرام نمی باشد.‏

مسأله 2 ـ ‏نسب یا شرعی است، و آن عبارت است از این که به سبب وطیی که ذاتاً با‏‎ ‎‏سببی شرعی ـ از نکاح یا ملک یمین یا تحلیل ـ حلال است، حاصل شود؛ اگرچه به خاطر‏‎ ‎‏عوارضی از قبیل حیض یا روزه یا اعتکاف یا احرام و مانند آن ها حرام شده باشد. و وطی‏‎ ‎‏شبهه به نکاح شرعی ملحق می شود. و یا غیر شرعی است و آن عبارت است از این که با‏‎ ‎‏سفاح و زنا حاصل شود. و احکامی که بر نسب ثابت در شرع، از توارث و غیره، مترتب‏‎ ‎‏می باشد اگرچه اختصاص به اولی دارد لیکن ظاهراً بلکه قطعاً موضوع حرمت ازدواج اعم‏‎ ‎‏از آن است پس سبب غیر شرعی را هم شامل می شود، بنا بر این اگر با زنی زنا کند و پسر و‏‎ ‎‏دختری از او متولد شود ازدواج نمودن بین آن ها حرام است. و همچنین بین هر یک از‏‎ ‎‏آن ها و بین اولاد زانی و زانیه که با ازدواج صحیح یا با زنا با زن دیگری، پیدا شده اند. و‏‎ ‎‏همچنین زن زانیه و مادرش و مادر مرد زانی و خواهر آن ها بر پسر حرام می شوند و دختر‏‎ ‎‏بر مرد زانی و پدرش و اجداد و برادرها و عموهایش حرام می شود.‏

مسأله 3 ـ ‏منظور از وطی شبهه وطیی است که استحقاق آن را ندارد و علم به حرمت‏‎ ‎‏وطی ندارد مانند این که با زن بیگانه به اعتقاد این که زن خودش است نزدیکی نماید، یا‏‎ ‎‏طریق معتبری بلکه اصل معتبری بر آن نداشته باشد؛ و مع ذلک مسأله مورد اشکال است. و‏‎ ‎‏وطی دیوانه و کسی که خواب است و کسی که مانند مجنون و خواب است ملحق به آن‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 283

‏می شود. و شخص مست در صورتی که مستی اش به آشامیدن مسکر از روی عمد و‏‎ ‎‏عصیان باشد، به آن ملحق نمی شود. ‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 284