مقدمه تحقیق
الف- صدر المتألهین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

الف- صدر المتألهین

الف - صدر المتألهین [1]

‏صدر الدین محمد بن ابراهیم بن یحیی شیرازی، معروف به «صدر المتألهین» و‏‎ ‎‏«آخوند ملاّصدرا» در حدود سال 979 ق. در خاندانی متنفّذ در شیراز چشم به جهان‏‎ ‎‏گشود و مراحل ابتدایی علم آموزی را در همان شهر سپری و سپس تا حدود سال‏‎ ‎‏1006ق. در قزوین و پس از آن در اصفهان که پایتخت صفویان و دار العلم آن روزگار‏‎ ‎‏بود به نزد بزرگانی همچون: شیخ محمد بن الحسین بن عبد الصمد معروف به شیخ‏‎ ‎‏بهایی (953 ـ 1030 ق) و میر محمدباقر بن شمس الدین محمد استرابادی مشهور به‏‎ ‎‏میر داماد (م 1040 ق) شاگردی نمود و در فلسفه، حدیث و تفسیر جایگاهی‏‎ ‎‏بلند یافت.‏

‏صدرا به دلیل سختیهایی که از همعصران خویش بر وی وارد آمد، اصفهان را ترک‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه VI

‏کرده و در روستایی به نام کهک در اطراف شهر قم سالها انزوا و گوشه نشینی اختیار‏‎ ‎‏کرد و به تحقیق و پایه گذاری فلسفۀ خویش که امروزه به نام «حکمت متعالیه» زبانزد‏‎ ‎‏همگان گردیده مشغول شد و پس از آن به دعوت الله وردی خان حاکم فارس به‏‎ ‎‏شیراز بازگشت و بساط تدریس و تصنیف گسترد.‏

‏وی به سال 1050 ق. در حالی که برای هفتمین بار در سفر حج گام می زد در،‏‎ ‎‏شهر بصره به دیار باقی شتافت.‏

‏در میان شاگردان صدر المتألهین، ملاّ محسن فیض کاشانی (1007 ـ 1091 ق) و‏‎ ‎‏ملاّ عبدالرزّاق فیّاض لاهیجی (م 1072 ق) که افتخار دامادی استاد خود را نیز داشتند‏‎ ‎‏پرآوازه ترند. ‏

‏تألیفات آخوند را افزون بر پنجاه کتاب و رسالۀ کوچک و بزرگ دانسته اند که‏‎ ‎‏انتساب حدود چهل نوشته بدو ثابت گردیده است و مهم ترین آنها عبارت است از: ‏

‏1 ـ ‏‏الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة العقلیّة؛‏

‏2 ـ ‏‏الشواهد الربوبیّة؛‏

‏3 ـ ‏‏المبدأ و المعاد؛‏

‏4 ـ ‏‏تعلیقات بر الهیّات شفا؛‏

‏5 ـ ‏‏تعلیقات بر شرح حکمة الاشراق؛‏

‏6 ـ ‏‏شرح هدایۀ اثیریّه؛‏

‏7 ـ ‏‏الحکمة العرشیّة؛‏

‏8 ـ ‏‏المشاعر؛‏

‏9 ـ ‏‏تفسیر برخی از آیات و سور قرآنی؛‏

‏10 ـ ‏‏شرح اصول کافی؛‏

‏11 ـ ‏‏اجوبة المسائل النصیریّة؛‏

‏12 ـ ‏‏کسر الاصنام الجاهلیّة؛‏

‏13 ـ ‏‏مفاتیح الغیب؛‏


تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه VII

‏14 ـ ‏‏المظاهر الالهیّة؛‏

‏15 ـ ‏‏الواردات القلبیّة؛‏

‏16 ـ ‏‏اسرار الآیات؛‏

‏17 ـ ‏‏اللمعات المشرقیّة؛‏

‏18 ـ ‏‏طرح الکونین؛‏

‏19 ـ ‏‏اکسیر العارفین.‏

‎ ‎

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه VIII

  • )) رجوع کنید به: شرح حال و آرای فلسفی ملاّ صدرا، ص 21 ـ 29 و 251 ـ 267؛ الواردات القلبیّة با مقدمۀ احمد شفیعیها، ص 1 ـ 44؛ المظاهر الالهیّة با مقدمۀ سید محمد خامنه ای، ص 259 ـ 272؛ رسالۀ سه اصل با مقدمۀ  سید حسین نصر، ص 5 ـ 14.