کتاب دیات
گفتاری در ملحقات
اول: در جنین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اول: در جنین

اول: در جنین

‏جنین اگر روح در او دمیده شده باشد در او دیۀ کامل ـ هزار دینار ـ است، در صورتی‏‎ ‎‏که در حکم مسلمان حرّ باشد و پسر باشد؛ و در دختر نصف آن است. و اگر گوشت، جنین‏‎ ‎‏را پوشانده باشد و خلقت او کامل شده باشد در او صد دینار است، چه جنین پسر باشد یا‏‎ ‎‏دختر. و اگر گوشت او را نپوشانده باشد و استخوان باشد در آن هشتاد دینار و در مضغه‏‎ ‎‏شصت و در علقه چهل و در نطفه اگر در رحم مستقر شده باشد، بیست می باشد. و در همۀ‏‎ ‎‏این ها بین مرد و زن فرقی نیست.‏

مسأله 1 ـ ‏اگر جنین ذمّی باشد آیا دیۀ او عشر دیۀ پدرش یا عشر دیۀ مادرش می باشد؟‏‎ ‎‏در آن تردّد است، اگرچه اولی اقرب می باشد.‏

مسأله 2 ـ ‏بر جانی در جنین قبل از دخول روح، کفّاره ای نیست. و دیۀ کامل و کفّاره‏‎ ‎‏واجب نیست مگر بعد از علم به زنده بودن آن ولو به شهادت دو عادل از اهل خبره. و‏‎ ‎‏حرکت او اعتبار ندارد مگر در صورتی که معلوم باشد که اختیاری است. و با علم به‏‎ ‎‏حیات، در صورتی که جنایت به مباشرت او باشد، کفّاره واجب می باشد.‏

مسأله 3 ـ ‏اقوی آن است که بین هر مرتبه ای که قبلاً ذکر شد و مرتبه ای که بعد از آن‏‎ ‎‏می باشد چیزی نیست؛ پس آنچه که گفته شده که بین آن ها به این حساب چیزی هست،‏‎ ‎‏غیرمرضی می باشد.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر زن کشته شود و آنچه که در درون دارد بمیرد پس دیه زن کامل است و‏‎ ‎‏دیه دیگری برای مردن فرزندش می باشد. پس اگر معلوم باشد که پسر است دیه اش را‏‎ ‎‏دارد یا دختر است پس دیه اش را دارد. و اگر مشتبه باشد نصف هر دو دیه می باشد.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 635

مسأله 5 ـ ‏اگر زن حملش را بیندازد بر زن دیۀ آن چیزی است که او را انداخته است. و‏‎ ‎‏زن نصیبی از این دیه ندارد.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر فرزند متعدد باشد دیه متعدد می باشد؛ پس اگر یک پسر و یک دختر باشد‏‎ ‎‏پس دیۀ یک مرد و یک زن دارد و به همین صورت. و در مراتب گذشته هر موردی که‏‎ ‎‏احراز تعدد شود، دیۀ آن مرتبه متعدد می باشد. ‏

مسأله 7 ـ ‏دیۀ اعضای جنین و جراحات او به نسبت دیه اش ـ یعنی از حساب صد ـ‏‎ ‎‏می باشد؛ پس در یک دست او پنجاه دینار و در دو دست او صد و در جراحات و شجاج او‏‎ ‎‏به همان نسبت است. و این در صورتی است که روح در او دمیده نشده باشد وگرنه مانند‏‎ ‎‏غیر او از زنده ها می باشد.‏

مسأله 8 ـ ‏کسی که جماع کننده را بترساند، پس جماع کننده عزل نماید، بر کسی که‏‎ ‎‏ترسانده، جهت ضایع شدن نطفه ده دینار می باشد.‏

مسأله 9 ـ ‏اگر بر قابله ها و اهل معرفت پوشیده باشد که آنچه که ساقط شده، مبدأ نشو‏‎ ‎‏انسان است پس اگر به سقوط آن چیز، نقصی حاصل شود در آن حکومت می باشد. و اگر‏‎ ‎‏بر مادر آن جنایتی وارد شود پس دیۀ جنایت را دارد.‏

مسأله 10 ـ ‏دیۀ جنین اگر عمدی یا شبه آن باشد در مال جانی است. و اگر خطایی باشد‏‎ ‎‏در صورتی که روح در او دمیده شده باشد بر عاقله است. و در غیر آن تأمل است، اگرچه‏‎ ‎‏اقرب آن است که بر عاقله می باشد.‏

مسأله 11 ـ ‏در قطع سر میت مسلمان حرّ، صد دینار است. و در قطع جوارح او به‏‎ ‎‏حساب دیه اش می باشد. و در بقیه جنایات وارد بر او به این نسبت می باشد؛ پس در قطع‏‎ ‎‏یک دست او پنجاه دینار و در قطع دو دست او صد دینار و در قطع انگشت او ده دینار‏‎ ‎‏می باشد. و همچنین است حال در جراح و شجاج او. و این دیه برای ورثه میت نیست،‏‎ ‎‏بلکه برای میت می باشد و در وجوه خیر مصرف می شود. و در این حکم، مرد و زن و‏‎ ‎‏صغیر و کبیر، مساوی هستند. و آیا از این دیه، دین میت ادا می شود؟ ظاهراً بلی.‏

‎ ‎

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 636