کتاب دیات
مقصد اول: در دیات اعضا
دهم: دو دست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

دهم: دو دست

گفتاری در جنایت اطراف و در آن چند مقصد است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دهم: دو دست

دهم: دو دست

مسأله 1 ـ ‏در دو دست، دیۀ کامل است. و در هر یک از آن ها نصف دیه است. و فرقی‏‎ ‎‏بین راست و چپ نیست. و کسی که به جهت خلقت یا عارضه ای یک دست داشته باشد‏‎ ‎‏برای آن نصف دیه می باشد.‏

مسأله 2 ـ ‏حدّ دست که در آن دیه می باشد «معصم» است، یعنی مفصلی که بین کف و‏‎ ‎‏ذراع می باشد؛ پس اگر یکی از آن ها از مفصل قطع شود در آن نصف دیه است. و اگر در آن‏‎ ‎‏انگشت ها هم باشند در این فرض، دیه ای برای انگشت ها نیست. و اگر انگشت ها به طور‏‎ ‎‏جدا، از کف قطع شوند پانصد دینار ـ نصف دیه ـ است.‏

مسأله 3 ـ ‏در قطع کف با نبود انگشت ها، ارش است؛ خواه در خلقت بدون انگشت‏‎ ‎‏باشد یا به واسطۀ آفتی یا به جنایت جانی چنین باشد.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر کف دارای انگشت با زیاده ای از مچ قطع شود در دست پانصد دینار‏‎ ‎‏است. و همچنین است اگر آن را با مقداری از ذراع قطع نماید. پس آیا در این زیادی،‏‎ ‎‏حکومت است یا به حساب مساحت اعتبار می شود؟ در آن تردّد است.‏

مسأله 5 ـ ‏در قطع دست از آرنج پانصد دینار است، کف داشته باشد یا نه. و از شانه‏‎ ‎‏همچنین است، آرنج داشته باشد یا نه. و اگر از بالای آرنج بریده شود پس در زیادی، هم‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 616

‏احتمال حکومت است و هم احتمال حساب آن به مساحت است.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر بر یک مچ یا بر یک آرنج یا بر یک شانه دو دست داشته باشد پس در‏‎ ‎‏اصلی، دیۀ دست کامل است و در زیادی حکومت می باشد. و تشخیص اصلی از زیادی‏‎ ‎‏عرفی است یا موکول به اهل خبره است. و در صورت مشتبه بودن و عدم تمیّز، اگر یک‏‎ ‎‏نفر آن ها را با هم قطع نماید بر او دیه و ارش می باشد. و در صورتی که قطع کننده متعدد‏‎ ‎‏باشد، ظاهراً نسبت به هر یک از آن ها حکومت است. و اگر قطع کننده یک نفر باشد لیکن‏‎ ‎‏قطع دومی بعد از پرداخت حکومت باشد، ظاهراً دیۀ کامل بر او لازم می باشد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 617