کتاب دیات
مقصد اول: در دیات اعضا
هفتم: دندان‏ ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

هفتم: دندان‏ ها

گفتاری در جنایت اطراف و در آن چند مقصد است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

هفتم: دندان‏ ها

هفتم: دندان ها

مسأله 1 ـ ‏در دندان ها، دیۀ کامل است. و این دیه بر بیست و هشت دندان تقسیم‏‎ ‎‏می شود که دوازده تای آن ها در قسمت های جلوی دهان است: دو ثنیه (دندان پیش) و دو‏‎ ‎‏رباعی (دندان بین پیش و نیش) و دو ناب (دندان نیش) از بالا و مثل آن از پایین است، که‏‎ ‎‏در هر یک از آن ها پنجاه دینار است؛ بنا بر این تمام آن ششصد دینار می باشد. و شانزده‏‎ ‎‏دندان در عقب دهان است در هر طرف از طرف های چهارگانه، چهار دندان ضاحکه‏‎ ‎‏(دندان خنده) و اضراس (دندان های آسیا) است که سه تا هستند. در هر یک از آن ها‏‎ ‎‏بیست و پنج دینار می باشد؛ پس تمام آن، چهارصد دینار می شود. و نواجذ (دندان های‏‎ ‎‏عقل) و دندان های زاید، در حساب ملاحظه نمی شوند.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر دندان ها از بیست و هشت دندان کمتر باشند در مقابل آن از دیه کم‏‎ ‎‏می شود؛ چه این نقص، خلقتی باشد یا عارضی. ‏

مسأله 3 ـ ‏برای بیشتر از بیست و هشت دندان، دیۀ مقدری نیست و ظاهر آن است که‏‎ ‎‏به ارش رجوع شود؛ خواه زیادی از قبیل نواجذ باشند که در ردیف دندان ها می باشند، یا‏‎ ‎‏به صورت زاید در کنار دندان ها در داخل یا خارج روییده شده باشد و اگر در کندن آن ها‏‎ ‎‏نقصی نباشد، یا کمالی را زیاد نماید چیزی نیست، اگرچه فاعل آن ظالم و گناهکار است و‏‎ ‎‏حاکم حق تعزیر او را دارد.‏

مسأله 4 ـ ‏در دندان ها بین سفید و زرد و سیاه آن ها ـ در صورتی که رنگ آن ها اصلی باشد‏‎ ‎‏نه آن که به خاطر عارضه و عیبی باشد ـ فرقی نمی باشد. و اگر به جنایت سیاه شوند ولی ساقط‏‎ ‎‏نشوند بنابر اقوی دیه اش دو ثلث دیۀ سالم آن می باشد. و اگر دندانی که به جنایت یا به جهت‏‎ ‎‏عارضه ای سیاه شده بکند، بنابر احوط (وجوبی) ثلث دیۀ آن ثابت است؛ بلکه خالی از قرب‏‎ ‎‏نمی باشد. و در شکسته شدن دندان بدون افتادن آن بنابر اقوی، حکومت می باشد. ‏

مسأله 5 ـ ‏اگر آنچه را که از لثه بیرون آمده بشکند و اصل و ریشۀ دندان که در‏‎ ‎‏لثه مدفون است باقی بماند دیه اش مانند دندان کنده شده است. و اگر شخصی آنچه را ‏‎ ‎‏که از لثه بیرون آمده بشکند سپس دیگری ریشه را بکند، پس برای ریشه ارش است؛‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 614

‏خواه جانی دو نفر باشند یا یک نفر در دو دفعه.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر دندان بچه را که غیر اصلی (شیری) است بکند، تا گذشتن زمانی که به‏‎ ‎‏طور عادی در آن زمان روییده می شد، انتظار می کشد، پس اگر رویید بنابر قولی ارش‏‎ ‎‏است، ولی بعید نیست که دیه هر دندانی یک شتر باشد. و اگر نرویید پس دیۀ آن مانند‏‎ ‎‏دندان بالغ است.‏

مسأله 7 ـ ‏اگر دندانی کنده شود پس در جایش ثابت شود آنگاه همان طوری که قبلاً بود‏‎ ‎‏روییده شود در کندن آن دیۀ کامل است. و اگر در جای آن دندانی قرار دهد پس مانند‏‎ ‎‏دندان اصلی با حیات و روییده شود بنابر احوط (وجوبی) در کندن آن دیۀ اصلی است به‏‎ ‎‏طور کامل، بلکه خالی از وجه نمی باشد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 615