کتاب دیات
مقصد اول: در دیات اعضا
اول: مو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

اول: مو

گفتاری در جنایت اطراف و در آن چند مقصد است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اول: مو

اول: مو

مسأله 1 ـ ‏در موی سر مرد ـ صغیر باشد یا کبیر، پر پشت باشد یا کم پشت ـ در صورتی‏‎ ‎‏که نروید دیۀ کامل است مانند این که آب داغی را روی سر او بریزد پس مویش ریخته شود‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 607

‏و دیگر نروید، یا موی او را به هر نحوی که باشد، از بین ببرد. و همچنین در محاسن، در‏‎ ‎‏صورتی که تراشیده شود یا مثلاً کنده شود و نروید دیۀ کامل است. و اگر روییده شوند پس‏‎ ‎‏بنابر اقوی در محاسن ثلث دیه است و در موی سر، ارش می باشد. و اما زن، پس در موی‏‎ ‎‏او در صورتی که نروید دیۀ کامل است و اگر بروید پس در آن مهر زنانش (مهر المثل)‏‎ ‎‏می باشد؛ و فرقی بین صغیره و کبیره نیست.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر قسمتی بروید و قسمتی نروید پس آیا در آن ارش است یا از دیه به‏‎ ‎‏حساب آن گرفته می شود پس نسبت غیر روییده نسبت به تمام آن ملاحظه می شود،‏‎ ‎‏بنا بر این نصف دیه گرفته می شود در صورتی که نصف باشد و ثلث آن اگر ثلث باشد و به‏‎ ‎‏همین صورت و کم پشت بودن مو و پر پشت بودن آن ملاحظه نمی شود؟ دومی در غیر‏‎ ‎‏روییده، ارجح است و در روییده، بنابر ظاهر ارش ساقط نمی شود.‏

مسأله 3 ـ ‏تشخیص این که مو ابداً نمی روید به اهل خبره موکول است؛ پس اگر اهل‏‎ ‎‏خبره حکم نماید که نمی روید، دیه گرفته می شود. و اگر بعد از آن بروید، ظاهراً آنچه که از‏‎ ‎‏دیه اضافه است، برگردانده می شود.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر مهر المثل زن بر مهر السنه، بیشتر باشد، مهر المثل گرفته می شود. البته اگر از‏‎ ‎‏دیۀ کامل بیشتر باشد، چیزی برای زن نیست، مگر دیه. و احتمال دارد رجوع به ارش شود.‏‎ ‎مسأله 5 ـ‏ در موی دو ابرو با هم پانصد دینار و در هر یک، نصف آن و در بعضی از آن‏‎ ‎‏بنابر حساب آن می باشد. این در صورتی است که نروید و گرنه در آن ارش می باشد، پس‏‎ ‎‏اگرقسمتی بروید و قسمتی نروید، در غیر روینده، به حساب آن است و در روینده ظاهراً‏‎ ‎‏ارش است.‏

مسأله 6 ـ ‏در مژگان چهارگانه، یعنی موهایی که روی پلک ها می روید، چند قول است‏‎ ‎‏که اقرب آن ها ارش می باشد و احوط آن ها در صورتی که نروید دیۀ کامل است.‏

مسأله 7 ـ ‏در غیر آنچه که از مو گذشت تقدیر و اندازه ای نیست، لیکن اگر آن را به‏‎ ‎‏تنهایی بکند برای آن ارش ثابت است و در صورتی که منضم به عضو باشد در حالی که‏‎ ‎‏قطع شود یا منضم به پوست باشد در صورتی که خراشیده شود چیزی در آن نیست، پس‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 608

‏چیزی برای مژگان اگر پلک ها قطع شود نیست. و همچنین در موی بازو یا ساق پا اگر قطع‏‎ ‎‏شوند، علاوه بر دیۀ عضو چیزی نمی باشد.‏

مسأله 8 ـ‏ در محاسن خنثای مشکل و همچنین در محاسن زن ـ اگر نقص، فرض شود-‏‎ ‎‏و در هر موردی که تقدیری در آن نیست ارش ثابت می باشد. و اگر فرض شود که برطرف‏‎ ‎‏نمودن مو در عبد یا امه، قیمت را زیاد می کند، یا چیزی را از قیمت کم نمی کند، چیزی بر‏‎ ‎‏آن نیست، مگر تعزیر. و اگر فرض شود که با آن عیب پیدا می کند، ارش واجب است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 609