کتاب حدود
خاتمه در بقیه مجازات‏ ها
وطی بهیمه و میت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وطی بهیمه و میت

وطی بهیمه و میت

مسأله 1 ـ ‏در وطی بهیمه تعزیر است؛ و این منوط به نظر حاکم است. و در آن، بلوغ و‏‎ ‎‏عقل و اختیار و عدم شبهه ـ در صورتی که شبهه ممکن باشد ـ شرط است. پس بر بچه‏‎ ‎‏تعزیر نیست و اگر ممیّزی باشد که تأدیب در او اثر می گذارد حاکم طبق آنچه که صلاح‏‎ ‎‏می بیند او را ادب می کند. و بر دیوانه ولو ادواری باشد در صورتی که در دور دیوانگی اش‏‎ ‎‏انجام دهد، و بر مکره و به کسی که امر بر او مشتبه شده ـ در صورتی که اشتباه در حکم یا‏‎ ‎‏موضوع در حق او ممکن باشد ـ تعزیری نیست.‏

مسأله 2 ـ ‏این وطی، با شهادت دو عادل ثابت می شود، ولی به شهادت زن ها ـ نه‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 528

‏جداگانه و نه با ضمیمه ـ قبول نمی شود. و با اقرار، در صورتی که بهیمه مال خودش باشد‏‎ ‎‏ثابت می شود وگرنه با اقرار او، تعزیر ثابت می شود و بقیۀ احکام بر بهیمه جاری نمی شود،‏‎ ‎‏مگر این که مالک او را تصدیق کند.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر این کار از او تکرار شود چنانچه تعزیر در خلال آن ها واقع نشود چیزی‏‎ ‎‏بر او نیست مگر همان تعزیر. و اگر در خلال آن ها تعزیر بوده است احوط (وجوبی) آن‏‎ ‎‏است که در مرتبۀ چهارم به قتل برسد.‏

مسأله 4 ـ ‏حدّ در وطی زنی که مرده مانند حدّ در زن زنده است که در صورت محصن‏‎ ‎‏بودن، رجم و در صورت محصن نبودن، حدّ است، به تفصیلی که در حدّ زنا گذشت. و‏‎ ‎‏گناه و جنایت در اینجا فاحش تر و بزرگ تر است و بر او است که علاوه بر حدّ، به حسب‏‎ ‎‏نظر حاکم تعزیر شود؛ البته در آن تأمل است. و اگر کسی زن خودش را که مرده، وطی کند‏‎ ‎‏به کمتر از حدّ تعزیر می شود. و در لواط با مرد مرده، حدّ لواط با زنده است و به جهت‏‎ ‎‏غلظت گناه تعزیر می شود با تأملی که در این حکم تعزیر است.‏

مسأله 5 ـ ‏در ثبوت حدّ در وطی با میت، آنچه که ـ از بلوغ و عقل و اختیار و عدم‏‎ ‎‏شبهه ـ در زنده معتبر بود، معتبر می باشد.‏

مسأله 6 ـ ‏زنا با زن مرده و لواط با مرد مرده با شهادت چهار مرد ثابت می شود. و بعضی‏‎ ‎‏گفته اند که با شهادت دو عادل ثابت می شود، ولی اولی اشبه است. و با شهادت زن ها‏‎ ‎‏ـ جداگانه باشند یا به ضمیمۀ مردها ـ حتی سه مرد یا دو زن بنابر احوط (وجوبی) در وطی‏‎ ‎‏زن مرده، و بنابر اقوی در مرد مرده ثابت نمی شود. و با چهار مرتبه اقرار، ثابت می شود.‏

فرع:‏ کسی که با دستش یا با غیر دست، از اعضایش استمنا کند، تعزیر می شود؛ و اندازۀ‏‎ ‎‏آن به نظر حاکم می باشد. و این با شهادت دو عادل و اقرار، ثابت می شود و با شهادت‏‎ ‎‏زن ها ـ به ضمیمۀ مردها باشند یا تنها زن ها باشند ـ ثابت نمی شود.‏

‏و اما مجازات به جهت دفاع، به تحقیق مسائل آن را در ذیل کتاب امر به معروف و نهی‏‎ ‎‏از منکر ذکر کردیم.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 529