کتاب حدود
فصل چهارم: در حد مسکر
احکام مسکر و بعضی از ملحقات آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام مسکر و بعضی از ملحقات آن

احکام مسکر و بعضی از ملحقات آن

مسأله 1 ـ ‏اگر شخص عادلی به آشامیدن مسکر و دیگری به قی کردن آن شهادت دهد،‏‎ ‎‏حد واجب است؛ چه بدون تاریخ شهادت بدهد یا به تاریخی شهادت بدهد که اتحاد‏‎ ‎‏آن ها ممکن باشد و در صورتی که یکی بودن آن ها ممکن نباشد، حدّ نمی خورد. و‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 511

‏اگر هر دو به قی کردن آن شهادت بدهند آیا حدّ می خورد؟ در آن اشکال است.‏

مسأله 2 ـ ‏کسی که خمر می آشامد در حالی که اصلاً آشامیدن آن را حلال می داند ـ در‏‎ ‎‏حالی که مسلمان است ـ باید توبه داده شود، پس اگر توبه کند، حدّ بر او اقامه می شود و اگر‏‎ ‎‏توبه ننماید و انکار او به تکذیب پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏برگردد به قتل می رسد و فرقی بین ملّی یا‏‎ ‎‏فطری نیست. و بعضی گفته اند که حکم او حکم مرتد است که اگر بر فطرت به دنیا آمده،‏‎ ‎‏توبه داده نمی شود، بلکه بدون توبه دادن کشته می شود، ولی اولی اشبه است. و کسی که‏‎ ‎‏مسکرات غیر خمر را حلال بداند، مطلقاً به قتل نمی رسد، بلکه به جهت خصوص‏‎ ‎‏آشامیدن آن حدّ می خورد؛ حلال بداند آن را یا حرام. و فروشندۀ خمر، مطلقاً توبه داده‏‎ ‎‏می شود، پس اگر توبه نماید از او قبول می شود و اگر توبه نکند و حلال دانستن او به‏‎ ‎‏تکذیب پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ برگردد کشته می شود. و فروشندۀ مسکرات غیر از خمر کشته‏‎ ‎‏نمی شود؛ اگرچه آن را حلال دانسته و بفروشد و توبه ننماید.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر شرابخوار قبل از آن که بیّنه بر علیه او بر آشامیدن آن قائم شود توبه کند،‏‎ ‎‏حد از او ساقط می شود. و اگر بعد از قیام بیّنه توبه کند ساقط نمی شود و بر او حدّ است. و‏‎ ‎‏اگر بعد از اقرار توبه کند بعید نیست که امام ‏‏علیه السلام‏‏در اقامۀ حدّ بر او و عفو، مخیّر باشد و‏‎ ‎‏احوط (استحبابی) برای حاکم، اقامۀ حدّ است.‏

مسأله 4 ـ ‏کسی که چیزی از محرماتی را که مسلمین بر تحریم آن اجماع دارند، حلال‏‎ ‎‏بداند مانند مردار و خون و گوشت خوک و ربا، پس اگر بر فطرت تولد یافته به قتل‏‎ ‎‏می رسد در صورتی که انکار او به تکذیب پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ یا انکار شرع برگردد وگرنه‏‎ ‎‏تعزیر می شود. و اگر انکار او به خاطر شبهه ای باشد از کسی که در حق او صحیح‏‎ ‎‏باشد، تعزیر نمی شود. البته اگر شبهه اش برطرف شود و باز اصرار بر حلال بودن‏‎ ‎‏آن داشته باشد، به قتل می رسد؛ زیرا برگشت آن به تکذیب پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ است. و اگر‏‎ ‎‏چیزی از محرمات را غیر از آنچه که شارع در آن حدّی را تعیین فرموده با علم به‏‎ ‎‏تحریم آن ـ نه آن که حلال بداند ـ مرتکب شود تعزیر می شود، چه این که محرمات از‏‎ ‎‏کبایر باشند یا صغایر.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 512

مسأله 5 ـ ‏کسی که حدّ یا تعزیر او را به قتل رساند، دیه ای برایش نیست در صورتی که‏‎ ‎‏از حدّ تجاوز نشده باشد.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر حاکم اقامۀ حدّ را به وسیلۀ قتل انجام دهد، سپس بعد از آن ظاهر شود که‏‎ ‎‏دو شاهد یا شهود فاسق بوده اند، دیۀ او از بیت المال است و حاکم و عاقله اش ضامن آن‏‎ ‎‏نمی باشند. و اگر حاکم، جهت اقامۀ حدّ به دنبال زن حامله بفرستد، یا از آن زن به واسطۀ‏‎ ‎‏کاری که موجب حدّ باشد، نام برده شود، پس حاکم جهت تحقیق، او را احضار نماید و‏‎ ‎‏این زن بترسد و حملش را سقط نماید بنابر اقوی دیۀ جنین بر بیت المال است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 513