کتاب حدود
فصل اول: در حد زنا
مقام دوم: در کیفیت واقع ساختن حد است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقام دوم: در کیفیت واقع ساختن حد است

مقام دوم: در کیفیت واقع ساختن حدّ است

مسأله 1 ـ ‏اگر چند حدّ بر شخصی جمع شود، ابتدا به حدّی می شود که با انجام آن، حدّ‏‎ ‎‏دیگر فوت نمی شود. پس اگر جلد و رجم بر او جمع شده باشد ابتدا جلد می شود سپس رجم‏‎ ‎‏می گردد. و اگر بر او حدِّبکر و محصن باشد ظاهر آن است که واجب باشد این که رجم بعد از‏‎ ‎‏نفی بلد واقع شود اگرچه دارای اشکال است. و انتظار خوب شدن جلد او در موردی که جلد‏‎ ‎‏و رجم جمع شده اند، کشیده نمی شود، بلکه احوط (وجوبی) آن است که تأخیر نیفتد.‏

مسأله 2 ـ ‏مرد برای رجم تا کمر ـ نه بیشتر ـ و زن تا بالای کمر و زیر سینه، دفن‏‎ ‎‏می شوند؛ پس اگر مرد یا زن از گودال فرار کنند اگر چنانچه زنا با بیّنه ثابت شده باشد‏‎ ‎‏برگردانده می شوند. و اگر با اقرار ثابت شده باشد، پس اگر بعد از خوردن سنگ ـ ولو یک‏‎ ‎‏سنگ ـ فرار نمایند برگردانده نمی شوند وگرنه باید برگردانده شوند. و بنابر قولی که‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 496

‏مشهور است اگر به اقرار ثابت شده باشد، مطلقا برگردانده نمی شود و این احوط‏‎ ‎‏(استحبابی) است. این در رجم، اما در جلد، فرار نفعی ندارد، بلکه مطلقا برگردانده‏‎ ‎‏می شود و حدّ می خورد.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر زانی محصن اقرار نماید، اول کسی که او را رجم می کند امام ‏‏علیه السلام‏‏است،‏‎ ‎‏سپس مردم او را رجم می کنند. و اگر بیّنه بر آن قائم شود، اول کسی که او را رجم می کند،‏‎ ‎‏بیّنه است، سپس امام ‏‏علیه السلام‏‏، و پس از او مردم او را رجم می نمایند.‏

مسأله 4 ـ ‏مرد زانی در حال ایستاده و به صورت برهنه ـ مگر در ساتر عورتش ـ جلد‏‎ ‎‏می شود و به شدیدترین زدن، زده می شود و بر تن او از قسمت های بالای آن تا پایش توزیع‏‎ ‎‏می شود ولیکن از سر و صورت و عورتش، اجتناب می شود. و زن در حالی که نشسته است‏‎ ‎‏زده می شود و لباسش بر تن او می باشد. و اگر حد، مرد یا زن را به قتل برساند ضمانی ندارد.‏

مسأله 5 ـ ‏برای حاکم سزاوار است در وقتی که می خواهد اجرای حدّ نماید به مردم‏‎ ‎‏اعلان کند تا به جهت حضور حدّ اجتماع نمایند، بلکه سزاوار است که به آن ها امر کند تا‏‎ ‎‏برای حضور حدّ خارج شوند؛ و احوط (وجوبی) حضور گروهی از مؤمنین ـ سه نفر یا‏‎ ‎‏بیشتر ـ است. و سزاوار است که سنگ ها کوچک باشند، بلکه احوط (استحبابی) است. و با‏‎ ‎‏آنچه که بر آن حجر (سنگ) صدق نکند، جایز نیست، مانند سنگ ریزه و با تخته سنگ که‏‎ ‎‏با یکی یا دو تا از آن کشته می شود جایز نیست. و احوط (استحبابی) آن است کسی که بر‏‎ ‎‏عهده اش حدّ می باشد، بر او اقامۀ حدّ ننماید، مخصوصاً اگر گناه او مانند گناه آن شخص‏‎ ‎‏باشد. و اگر از آن گناه، بین خود و خدایش توبه نموده باشد، اقامۀ حدّ جایز است، اگرچه‏‎ ‎‏اقوی کراهت آن است مطلقا. و در آن بین ثبوت زنا با اقرار یا بیّنه فرقی نیست.‏

مسأله 6 ـ ‏در وقتی که رجم او اراده می شود، امام ‏‏علیه السلام‏‏یا حاکم، به او دستور می دهد که با‏‎ ‎‏آب سدر، سپس آب کافور سپس آب خالص، غسل میت کند و پس از آن مانند کفن شدن‏‎ ‎‏میّت، کفن می شود، تمام قطعات کفن را می پوشد و قبل از قتلش، مانند حنوط میت،‏‎ ‎‏حنوط می شود، سپس رجم می گردد. و بعد از آن بر او نماز خوانده می شود و بدون غسل‏‎ ‎‏دادن، در قبرستان مسلمین دفن می گردد. و شستن خون از کفنش لازم نیست و اگر قبل از‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 497

‏قتل، مُحدِث شود اعادۀ غسل لازم نیست. و نیّت غسل از مأمور می باشد و احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) آن است که آمر هم نیّت غسل نماید.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 498