کتاب قضا
صفات قاضی و آنچه که مناسب آن است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

صفات قاضی و آنچه که مناسب آن است

صفات قاضی و آنچه که مناسب آن است

مسأله 1 ـ‏ شرایط قاضی عبارتند از: بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مرد‏‎ ‎‏بودن و طهارت مولد (حلال زاده بودن) و اعلمیّت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک‏‎ ‎‏آن هستند بنابر احوط (وجوبی). و احوط (وجوبی) آن است که دارای حافظه باشد که‏‎ ‎‏فراموشی غالباً او را نگیرد، بلکه اگر فراموشی او طوری باشد که سلب اطمینان از او بشود،‏‎ ‎‏اقوی جایز نبودن قضاوت او است. و اما در اعتبار کتابت نظر است. و احوط (استحبابی)‏‎ ‎‏اعتبار بینایی است اگرچه عدم آن خالی از وجه نیست.‏

مسأله 2 ـ ‏صفاتی که در قاضی معتبر است، با وجدان و شیاعی که مفید علم یا اطمینان‏‎ ‎‏باشد و بیّنۀ عادل، ثابت می شود. و کسی که شهادت بر اجتهاد و اعلمیّت می دهد حتماً باید‏‎ ‎‏از اهل خبره باشد.‏

مسأله 3 ـ ‏شرایط قضاوت، در قاضی باید نزد هر یک از دو طرف مرافعه ثابت باشد و‏‎ ‎‏ثبوت آن ها در نزد یکی از آن دو، کفایت نمی کند.‏

مسأله 4 ـ ‏برای قاضی، قضاوت نمودن به فتوای مجتهد دیگر مشکل است؛ پس حتماً‏‎ ‎‏باید طبق رأی خودش ـ نه رأی دیگری ولو این که اعلم باشد ـ حکم نماید.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر هر کدام از مدعی و منکر، جهت رفع خصومت، حاکمی را انتخاب‏‎ ‎‏نمایند، بعید نیست که در صورت مساوی بودن هر دو قاضی در علم، اختیار مدعی مقدم‏‎ ‎‏باشد وگرنه احوط (وجوبی)، اختیار اعلم است؛ و اگر هر کدام از آن ها، از جهتی مدعی و‏‎ ‎‏از جهتی دیگر، منکر باشد ظاهر در صورت تساوی، رجوع به قرعه است.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر برای فردی از رعیت دعوایی بر قاضی باشد پس مرافعه را به پیش قاضی‏‎ ‎‏دیگر ببرد دعوایش مسموع است و باید قاضی را احضار نماید؛ و اجابت آن بر قاضی‏‎ ‎‏واجب است. و حاکم باید در این قضیه، با قاضی و مدعی او در آدابی که می آید به طور‏‎ ‎‏مساوی عمل نماید.‏

مسأله 7 ـ ‏برای حاکم دیگر، تنفیذ حکمی که از قاضی صادر شده جایز، بلکه گاهی‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 434

‏واجب است. البته اگر در اجتهاد یا عدالت یا سایر شرایط او شک نماید جایز نیست، مگر‏‎ ‎‏بعد از این که احراز نماید. چنان که نقض حکم او با شک و احتمال این که به طور صحیح‏‎ ‎‏صادر شده باشد، جایز نیست. و در صورتی که بداند که او اهلیّت قضاوت را ندارد حکم‏‎ ‎‏او را نقض می نماید.‏

مسأله 8 ـ ‏برای قاضی جایز است که به علمش ـ بدون بیّنه یا اقرار یا قسم ـ در حقوق‏‎ ‎‏مردم، بلکه در حقوق خدای متعال حکم نماید. بلکه اگر بیّنه، مخالف علم او بود حکم به‏‎ ‎‏بیّنه جایز نیست و همچنین قسم دادن کسی که به نظر او دروغگو است جایز نیست. البته‏‎ ‎‏برایش جایز است که در چنین صورتی اگر بر او متعیّن نباشد متصدّی قضاوت نشود.‏

مسأله 9 ـ ‏اگر در واقعه ای مرافعه را نزد قاضی ای ببرند که قبلاً در آن واقعه حکم کرده‏‎ ‎‏است در صورتی که حکمش یادش باشد جایز است که طبق آن فعلاً حکم نماید اگرچه‏‎ ‎‏مستند آن را متذکر نباشد؛ و اگر حکم یادش نیاید و بیّنه بر آن قائم شود حکم کردن، برای‏‎ ‎‏او جایز است و همچنین است اگر خط و مهرش را ببیند و از آن ها قطع یا اطمینان به آن‏‎ ‎‏حاصل شود. و اگر رأی فعلی او با رأی سابقش که به آن حکم نموده است، فرق کرده‏‎ ‎‏باشد، تنفیذ حکمش جایز است، مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد، به این که حکم‏‎ ‎‏او مخالف حکم ضروری یا اجماع قطعی باشد که نقض آن بر او واجب است.‏

مسأله 10 ـ ‏تنفیذ حکم کسی که اهلیّت قضاوت دارد، برای حاکم بدون فحص از‏‎ ‎‏مستند او، جایز است. و برای او حکم در آن واقعه، در صورتی که علم به موافقت آن با‏‎ ‎‏رأی خودش نداشته باشد جایز نیست. و اگر چنین علمی داشته باشد آیا حق حکم دارد یا‏‎ ‎‏نه؟ ظاهر آن است که بعد از حکم قاضی اول، اثری برای حکم او به حسب واقعه نباشد؛‏‎ ‎‏اگرچه گاهی در اجرای حکم، مانند تنفیذ مؤثر است، ولی این هم در واقعه اثر ندارد اگرچه‏‎ ‎‏احیاناً در اجرای آن اثر بگذارد. و در جواز تنفیذ، فرقی نیست بین این که قاضی زنده باشد‏‎ ‎‏یا مرده و بین این که بر اهلیت باقی باشد یا نه، به شرط آن که امضای او موجب اغرای‏‎ ‎‏دیگری نباشد به این که او فعلاً اهلیت دارد.‏

مسأله 11 ـ ‏امضای حکمی که از غیر اهلش صادر شده جایز نیست، خواه از غیر‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 435

‏مجتهد باشد یا از غیر عادل و مانند این ها؛ اگرچه معلوم باشد که طبق قواعد است، بلکه در‏‎ ‎‏صورت بردن مرافعه نزد او یا مطلقاً، نقض آن واجب است.‏

مسأله 12 ـ ‏امضای حکم قاضی اول، برای دومی وقتی جایز است که یا به نحو مشافهه‏‎ ‎‏یا تواتر و مانند این ها بداند که حکم از قاضی اول صادر شده است و در جواز آن به واسطۀ‏‎ ‎‏اقرار محکوم علیه، اشکال است. و مشاهدۀ خط و امضای او و قیام بیّنه بر آن کفایت‏‎ ‎‏نمی کند. البته اگر بیّنه قائم شود که او حکم به آن نموده است ظاهراً امضای آن جایز است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 436