کتاب مواریث (ارث)
و اما الحاقیه‏ ها در چند فصل است:
فصل اول: در میراث خنثی است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل اول: در میراث خنثی است

فصل اول: در میراث خنثی است

مسأله 1 ـ ‏اگر بعضی از ورثه خنثی باشد؛ به این که دارای عورت مردان و زنان باشد،‏‎ ‎‏پس اگر به یکی از مرجّحات منصوص و غیر منصوص، تعیین این که او مرد است یا زن،‏‎ ‎‏ممکن باشد، او خنثای غیر مشکل است و بر طبق مرجّحات عمل می شود و اگر ممکن‏‎ ‎‏نباشد او خنثای مشکل است.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 425

مسأله 2 ـ ‏مرجحات منصوصه چند امر است: اول این که: دائماً از یکی از دو عورت‏‎ ‎‏ادرار نماید، یا غالباً چنین باشد به طوری که بول از غیر آن عورت، به ندرت و مانند معدوم‏‎ ‎‏باشد وگرنه محل اشکال است، پس طبق آن عورتی که از آن ادرار می نماید، ارث می برد،‏‎ ‎‏بنا بر این اگر از عورت مردان ادرار می کند ارثیۀ مرد را می برد و اگر از عورت زنان بول‏‎ ‎‏می کند ارثیۀ زن را می برد. دوم: در صورتی که از هر دو ادرار می کند، دائماً سبقت گرفتن‏‎ ‎‏بول از یکی از دو عورت باشد، یا غالباً چنین باشد؛ به طوری که غیر آن مانند معدوم‏‎ ‎‏شمرده شود، پس اگر از عورت مردان سبقت می گیرد ارثیۀ مرد را می برد و اگر از عورت‏‎ ‎‏زنان سبقت می گیرد ارثیۀ زن را می برد. سوم: بعضی گفته اند: تأخیر افتادن انقطاع آن از‏‎ ‎‏یکی از دو عورت ـ دائماً یا غالباً ـ با نبود نشانۀ دوم، ولی در آن اشکال است پس با نبود‏‎ ‎‏بقیّۀ نشانه ها، احتیاط به مصالحه ترک نشود. چهارم: شمردن دنده ها است؛ پس اگر‏‎ ‎‏دنده های طرف راست او بیشتر از طرف چپش باشد از مردان می باشد و ارث مرد را‏‎ ‎‏می برد و اگر مساوی باشند ارث زن را می برد.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر علامت های منصوص نباشند چنانچه در او نشانه های مخصوص زنان‏‎ ‎‏باشد مانند دیدن خون همان طور که زن ها می بینند، یا نشانه های مخصوص مردان باشد‏‎ ‎‏مانند روییدن موی محاسن، پس اگر از آن ها اطمینان حاصل شود طبق آن حکم می شود‏‎ ‎‏وگرنه خنثای مشکل می باشد.‏

مسأله 4 ـ ‏خنثای مشکلی که در او مرجحات منصوص و علاماتی که موجب اطمینان‏‎ ‎‏است نمی باشد، نصف سهم مردان و نصف سهم زنان را ارث می برد.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر شخصی عورت مردان و همچنین عورت زنان را نداشته باشد و بول او از‏‎ ‎‏جای دیگر مثل دبر او بیرون بیاید، اقوی عمل به قرعه است.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر برای شخصی روی یک سینه دو سر یا روی یک کمر دو بدن باشد راه‏‎ ‎‏استعلام آن این است که یکی از آن ها بیدار شود، پس اگر فقط او بیدار شد، نه‏‎ ‎‏دیگری، آن ها دو نفر می باشند و سهم دو نفر را ارث می برند و اگر هر دو بیدار‏‎ ‎‏شدند ارث یک نفر را می برند. البته این موضوع جداً فروع زیادی دارد که در‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 426

‏ابواب فقه جریان دارد و بعضی از آن ها در مفصلات ذکر شده است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 427