کتاب مواریث (ارث)
دوم: در موانع ارث
چهارم: متولد شدن از زنا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چهارم: متولد شدن از زنا

چهارم: متولد شدن از زنا

مسأله 1 ـ ‏اگر زنا هم از طرف پدر و هم از طرف مادر باشد، بین بچۀ آن ها و پدر و مادر‏‎ ‎‏و همچنین بین بچه و کسانی که به واسطه پدر و مادر انتساب دارند، توارث (ارث بردن از‏‎ ‎‏یکدیگر) نیست. و اگر زنا از یکی از آن ها باشد، نه از دیگری، مانند این که فعل یکی از‏‎ ‎‏آن ها به طور شبهه باشد، بچه و زانی و بچه و کسانی که به زانی منسوبند از همدیگر‏‎ ‎‏ارث نمی برند.‏

مسأله 2 ـ ‏بین کسی که از زنا تولد یافته و نزدیکان او که از زنا نمی باشند ـ مانند فرزند و‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 395

‏زوجۀ او و مانند این ها ـ مانعی از ارث بردن نیست. و همچنین بین او و بین یکی از پدر و‏‎ ‎‏مادر که زانی نمی باشد و بین منسوبین او، مانعی از توارث نیست.‏

مسأله 3 ـ ‏کسی که از شبهه متولد شده است مانند این است که از حلال تولد یافته است‏‎ ‎‏و او و نزدیکان پدری یا مادری او یا غیر آن ها از طبقات و مراتب ارث، از همدیگر‏‎ ‎‏ارث می برند.‏

مسأله 4 ـ ‏وطی حرام، غیر از زنا ـ مانند وطی در حال حیض و در ماه رمضان و مانند‏‎ ‎‏این ها ـ مانع ارث بردن نمی شود.‏

مسأله 5 ـ ‏ازدواج سایر مذاهب و آیین ها در صورتی که طبق مذاهبشان باشد اگرچه‏‎ ‎‏مخالف شرع اسلام باشد مانع ارث بردن نمی شود، حتی اگر تولد، از ازدواج با بعضی از‏‎ ‎‏محارم باشد، در صورتی که جواز آن در بعضی از آیین ها فرض شود.‏

مسأله 6 ـ ‏ازدواج بقیۀ مذاهب (اسلامی)، غیر از مذهب اثناعشریه در صورتی که طبق‏‎ ‎‏مذهبشان واقع شود مانع از ارث بردن نمی شود؛ اگرچه به حسب مذهب ما باطل باشد.‏‎ ‎‏مانند این که زن مورد نکاح به طلاق بدعی (نوعی از سه طلاقه)، طلاق داده شده باشد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 396