حضرت امام خمینی مجدد اسلام در قرن پانزدهم هجری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شفیعی، سید علی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

حضرت امام خمینی مجدد اسلام در قرن پانزدهم هجری

حضرت امام خمینی مجدد اسلام در قرن پانزدهم هجری

آیةالله سیدعلی شفیعی

‏ ‏

‏نویسنده در این نوشتار با نقل حدیث نبوی «‏انّ الله یبعث لهذه الامة علی (فی) رأس‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 340

کل مائه سنة عن یجدد لها دنیها‏» در صدد اثبات این است که امام خمینی مصداق این‏‎ ‎‏حدیث در قرن پانزدهم هجری می باشند. وی ابتدا مصادر بحث را از کتب روایی اهل‏‎ ‎‏سنت و شیعه بیان کرده سپس به نقل و نقد نظر استاد مطهری دربارۀ این حدیث، پرداخته‏‎ ‎‏است.‏

‏از نظر استاد مطهری این حدیث از لحاظ منابع و سند متن مخدوش بوده، قبل اعتماد‏‎ ‎‏نیست و به نظر نگارنده عدم ذکر یک حدیث از منابع روایی شیعه دلیلی بر  عدم صدور‏‎ ‎‏آن از معصوم نمی باشد. افزون بر این، برخی از علمای بزرگ شیعه که خود از مدققان،‏‎ ‎‏بلکه محققان در فقه و اصول بوده اند حدیث را نقل و بدان استناد کرده اند. از این رو از‏‎ ‎‏لحاظ متن نیز مشکلی در این روایت وجود ندارد.‏

‏نگارنده سپس این حدیث را بر امام خمینی تطبیق و ضمن بیان دلایل خود، امام‏‎ ‎‏خمینی(ره) را به عنوان مجدد اسلام در قرن پانزدهم هجری معرفی می کند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 341