گفتاری در تأثیر نور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رحمانی سبزواری، علی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

گفتاری در تأثیر نور

گفتاری در تأثیر نور

حجةالاسلام والمسلمین علی رحمانی سبزواری

‏ ‏

‏تأملی در رهبری دینی – سیاسی امام خمینی، این نتیجه را به دست می دهد که ایشان‏‎ ‎‏از ذهنیت های حقیر و عینیت های محصورِ زمان و مکان فراتر رفته و اندیشیده است،‏‎ ‎‏چرا که به روشنی بازتابِ شخصیت و حرکت امام راحل را در محورهای زیر می توان‏‎ ‎‏نگریست: ‏

‏1) جهان مستضعفان و ستمدیدگان؛ ‏

‏2) جهان اسلام؛ ‏

‏3) ایران.‏

‏نویسنده می کوشد تا ابعادِ یاد شده را تحلیل کند و تأثیرگذاری فرامرزیِ اندیشه و‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 335

‏اقدام رهبر فقید انقلاب اسلامی را بنمایاند. وی تحت عنوانِ تأثیر امام خمینی و انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی در جهان استضعاف، موارد زیر را یادآور می شود: 1) مقابله با ریشه های‏‎ ‎‏طغیانگری؛ 2) آشکار ساختن دروغ و فریب پنهان؛ 3) اعتماد و خودباوری؛ 4) تشکل و‏‎ ‎‏انسجام سیاسی، از آن پس، شیوه های استکباری را در رابطه با جهان استضعاف‏‎ ‎‏برمی شمارد: ‏

‏1) تحقیر؛ ‏

‏2) تهاجم سیاسی؛ ‏

‏3) اختلاف افکنی؛ ‏

‏4) تهاجم فرهنگی؛ ‏

‏5) الگوسازی های مبتذل؛ ‏

‏6) تهاجم نظامی.‏

‏نگاهی به مواضع امام خمینی در مقاطع گوناگون نهضت، هم چنین رهبری مسلمانان و‏‎ ‎‏مستضعفان گواهی می دهد که امام راحل دوست و دشمن را به خوبی می شناخت و از‏‎ ‎‏توطئه ها و سیاست های استعماری آگاهی داشت، که کلام اش بازتابی تعیین کننده بر‏‎ ‎‏سرنوشت مردمان بر جای نهاد؛ به ویژه در جهان اسلام که چند صد سال است، مثلثِ‏‎ ‎‏شوم زر و زور و تزویر در ایجاد فاصله میان مذاهب اسلامی می کوشد.‏

‏نویسنده از تأثیر امام بر شیعه در عصر حاضر چنین یاد می کند: «امام خمینی به تشیع و‏‎ ‎‏شیعه، عزت بخشید... امام خمینی شیعیان را انسان هایی معرفی کرد که حاضرند همانند‏‎ ‎‏سید شهیدان، حسین بن علی(ع) و یاران اش در راه عقیده و آرمان خویش، جهاد و‏‎ ‎‏جان شان را فدا کنند.»‏

‏وی دربارۀ ایران و ایرانی می نویسد: «امام برای ایرانیان غرور آفرید، چرا که آن ها را به‏‎ ‎‏مقاله پیروزمندانه با استکبار و ایادی اش فرا خواند و سرافراز و سربلندشان کرد.» و‏‎ ‎‏دربارۀ امام و اسلام معاصر، بر این باور است که: «اندیشه دینی به طور مطلق رو به افول‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 336

‏بود. انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی نه تنها اندیشه دینی را زنده نمود، بلکه اسلام‏‎ ‎‏را به عنوانِ مکتب و راهِ نجات و وسیلۀ عزت و قدرتِ ملت های اسلامی معرفی کرد.» و‏‎ ‎‏دیروزِ حوزه های علمی و دین را چنین تصویر می کند: «آزادگانِ حوزه ها را روانۀ‏‎ ‎‏سیاه چال ها می کردند و مجالِ حق گویی و آزاداندیشی به احدی داده نمی شد.» و این‏‎ ‎‏همه، محصول علم و عرفان و ایمانِ امام خمینی به شمار می آید.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 337