تأثیرات فکری، سیاسی و اجتماعی امام خمینی بر اندیشه حوزویان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دانش، موسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

تأثیرات فکری، سیاسی و اجتماعی امام خمینی بر اندیشه حوزویان

تأثیرات فکری، سیاسی و اجتماعی امام خمینی بر اندیشه حوزویان 

موسی دانش

‏ ‏

‏نویسنده پس از معرفی حوزه های علمیه شیعه و رشته های تحصیلی آن و بیان علت‏‎ ‎‏علاقه مردم به فقها، ویژگی برخی از فقهای تأثیرگذار در حوزه های علمیه چون شیخ‏‎ ‎‏مفید و وحید بهبهانی را مطرح ساخته است و آن گاه برخی از امتیازات امام خمینی را‏‎ ‎‏نسبت به همه آن ها در موارد زیر دانسته است: ‏

‏1) امام خمینی متوجه انزوای سیاسی دین شد؛ چیزی که دیگران بدان توجه‏‎ ‎‏نداشتند؛ ‏

‏2) مکتب امام خمینی مکتب عشق و مبارزه و شهادت بود، نه مکتب فقهی صرف؛ ‏

‏3) دامنه تأثیرات اندیشه امام خمینی تنها بر حوزویان محدود نمی شد؛ ‏

‏4) تنها امام موفق شد دیدگاه علمی خود را عملی کند. و تشکیل حکومت دهد؛ ‏

‏5) تأثیرات اندیشه امام فقط فکری و عملی نبوده بلکه در تمامی عرصه سیاسی و‏‎ ‎‏اجتماعی و... بود.‏

‏به اعتقاد نویسنده راز موفقیت امام در تأثیرگذاری بر اندیشه حوزه ها را باید در طرح‏‎ ‎‏ولایت فقیه و دیگر ویژگی های علمی ایشان از یک سو، و دو بعد شخصیتی ایشان، یعنی‏‎ ‎‏عمل گرایی و قاطعیت و شجاعت و عطوفت وی از سوی دیگر، دانست امام در واقع با‏‎ ‎‏طرح مسئله ولایت فقیه و حس مسئولیت پذیری و تأکید بر پیوستگی دین با سیاست‏‎ ‎‏اندیشه های سیاسی و اجتماعی حوزه ها را دگرگون ساخت.‏

‏ایشان در داخل ایران، با تربیت حوزویان مبارز، به روحانیت عزت و عظمت بخشید‏‎ ‎‏و مقتدرترین نظام سیاسی را در جهان به دست آن ها تشکیل داد و آن ها را مسئول در‏‎ ‎‏برابر مسائل اجتماعی و سیاسی و جهانی قرار داد.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 333

‎ ‎‏گذاشت. افزایش تعداد تشکل های اسلامی در کشورهای اسلامی، گرایش آن ها به بنیاد‏‎ ‎‏گرایی، رهبری آن ها به وسیلۀ روحانیون مؤید این مدعا است. نویسنده برای بیان تأثیر‏‎ ‎‏اندیشه های امام خمینی در میان حوزه های علمیه خارج از کشور به تأثیر نظریات امام در‏‎ ‎‏میان علمای اهل سنت و شیعیان افغانستان و لبنان و عراق اشاره کرده است.‏

‏ ‏

‎ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 334