نقش حکومت اسلامی در شکوفایی و گسترش فقه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : جنّاتی، ابراهیم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نقش حکومت اسلامی در شکوفایی و گسترش فقه

نقش حکومت اسلامی در شکوفایی و گسترش فقه

آیةالله ابراهیم جنّاتی

‏ ‏

‏تشکیل حکومت اسلامی در ایران، چه تأثیراتی به فقه داشته است و فقه چگونه به‏‎ ‎‏معضلات این دولت پاسخ گفته، مهم ترین سئوالی است که نویسنده در این مقاله به آن ها‏‎ ‎‏پاسخ می دهد. به عقیده نویسنده، رساله های متقدمین و حتی پاره ای از فقهای متأخر،‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 323

‎ ‎‏برای مسائل جامعه و حکومت می باشد.‏

‏استمرار این وضعیت موجب شد تا بسیاری از فقها باور کنند که جایگاه اجتهاد تنها در‏‎ ‎‏عرصه های فردی و عبادی است و در عرصه عمومی و اجتماعی، جولانی ندارد، در‏‎ ‎‏حالی که امروز، مفهوم اجتهاد متحول شده و کسی که از فقه حکومتی، مسائل جامعه و‏‎ ‎‏نظام اسلامی آگاهی نداشته باشد، مجتهد تلقی نمی شود. از این رو، مجتهد باید که اولاً:‏‎ ‎‏مسائل مورد نیاز کنونی جامعه و دولت را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. ثانیاً: بینش‏‎ ‎‏جهانی و واقعیت های زمان و عینیت های خارجی در منابع معتبر و اصیل شریعت به کار‏‎ ‎‏گرفته شوند. ثالثاً: احکام موضوعاتی را که مربوط به مسائل حکومتی است به گونه‏‎ ‎‏نظام وار بیان کند.‏

‏و در نهایت برای دست یابی به پاسخ های فقهی درباره مسائل جدید اجتماعی،‏‎ ‎‏مجتهد باید ده ویژگی داشته باشد: ‏

‏1) ادراک جهانی بودن شریعت و رسالت خطیر و مسئولیت آن در برابر رویدادهای‏‎ ‎‏نو به نو جامعه؛ ‏

‏2) شناخت عمیق و دقیق همه جانبه عناصر اصلی و زیربنایی شریعت و ارج نهادن به‏‎ ‎‏آن در مقام استنباط؛ ‏

‏3) توانایی بررسی ملاک احکام در بستر زمان از راه عقل و در غیر مسائل عبادی؛ ‏

‏4) توانایی بررسی کارشناسانه موضوعات از راه علوم تجربی؛ ‏

‏5) بناگذاری اجتهاد براساس ادله معتبر شرعی، نه براساس سنت های غلط محیطی‏‎ ‎‏و اجتماعی یا پیش داوری های فردی و احساسی؛ ‏

‏6) آسیب پذیر و شیفته نشدن در برابر آراء و فتاوای فقهای گذشته؛ ‏

‏7) تلاش برای درک واقعیت های عینی و زمانی؛ ‏

‏8) پذیرش قانون تحول اجتهاد (تحول زمان، مکان، احوال اشخاص و تحول عرف)؛ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 324

‏11) روشنایی ساختن موضوعی یا حرایقی دانستن شیوه های اجرایی در اسلام.‏

‏اگر مجتهدی تمام ویژگی هایی فوق را به گونه ای احراز کند. می تواند به مشکلات‏‎ ‎‏حکومت اسلامی پاسخ گوید.‏

‏ ‏

‎ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 325