نقش مشارکت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رسولی، حسین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نقش مشارکت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی

نقش مشارکت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی

حسین رسولی

‏ ‏

‏به عقیدۀ مولف، امام خمینی گرچه جمهوری اسلامی را متکی به قوانین اسلامی‏‎ ‎‏می داند، اما مشروعیت آن را موکول به آرای ملت می سازد. امام خمینی در این باره‏‎ ‎‏فرموده است: «ما خواهان استقرار یک جمهوری هستیم و آن حکومتی است متکی به‏‎ ‎‏آرای عمومی. شکل نهایی این حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 247

 ‎‏(مشروعیت مردمی) و اسلامیت (مشروعیت الهی) نمی یابد و معتقد است که جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی نیز همچون همه جمهوری ها متکی به قانون مورد پذیرش است. لیکن باتوجه‏‎ ‎‏به مسلمان بودن اکثر ایرانیان، طبعاً قانون مورد پذیرش صبغۀ اسلامی خواهد داشت.‏

‏مشارکت سیاسی در اندیشۀ امام خمینی، موضوع مهم دیگری است که نویسنده‏‎ ‎‏متعاقب بحث قبل خود مطرح می کند. به گفتۀ وی مشارکت سیاسی، مجموعه ای از عمل‏‎ ‎‏و عکس العمل ها و فعالیت هایی است که شهروندان خصوص به وسیلۀ آن اَعمال، در‏‎ ‎‏جست وجوی نفوذ یا حمایت از حکومت و سیاست خاصی هستند.  این تعریف که بر‏‎ ‎‏گرفته از تعریف «رابرت دال» است، با اجزاء و پیش شرط هایش در اندیشه و سیرۀ امام‏‎ ‎‏خمینی بازتاب یافته است. در واقع مشارکت وسیع مردم در سرنوشت خویش در اندیشۀ‏‎ ‎‏امام، آن قدر اهمیت دارد که بی اعتنایی به آن از گناهان کبیره به حساب می آید.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 248