منافع ملی از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دارابکلائی، اسماعیل

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

منافع ملی از دیدگاه امام خمینی

منافع ملی از دیدگاه امام خمینی

حجةالاسلام والمسلمین اسماعیل دارابکلائی

‏ ‏

‏نویسنده به نقل از تحلیل گران و اندیشمندان سیاسی، پیدایش مفهوم منافع ملی را‏‎ ‎‏مربوط به تحولات سیاسی اجتماعی اروپا و به وجود آمده از دولت های جدید آن جا‏‎ ‎‏می داند ولی خود تلاش می کند این مفهوم را در فرهنگ های دیگر نیز پی جویی کند به‏‎ ‎‏هر حال مفهوم جدید منافع ملی و نظریات ارائه شده دربارۀ آن مربوط به قرن 18 و 19‏‎ ‎‏می باشد و به طوری که نویسنده بیان کرده، دو نوع نظریه دربارۀ آن وجود داشته است:‏‎ ‎‏برخی از تحلیل گران منافع ملی را واقعیتی عینی می دانند در حالی که ذهنی گرایان منافع‏‎ ‎‏ملی را عبارت از یک سلسله ارزشهایی می دانند که دولت آن را به منزله برایند نظرهای‏‎ ‎‏مختلف و گاه متناقض در گروه های تشکیل دهنده کشور و به عنوان منافع مشترک کل‏‎ ‎‏جامعه برگزیده است. به نظر نویسنده منافع ملی نه یک سلسه ارزش های ذهنی بدون‏‎ ‎‏پیوند با واقعیات عینی است و نه عینیتی بدون ارزش، بلکه عبارت است از یک سلسله‏‎ ‎‏مصالحی کلی که در سایۀ تحقق آن، زمینه دست یابی به آرمان ها فراهم می شود،‏‎ ‎‏بنابراین، منافع ملی همان اهداف متوسط، و آرمان های ملی همان اهداف نهایی هر‏‎ ‎‏جامعه است.‏

‏با چنین تعریفی از منافع ملی، ایشان معتقد است که منافع ملی از نظر امام خمینی‏‎ ‎‏عبارت اند از: ‏

‏1- حفظ موجودیت و هویت جامعه. (که پذیرش قطع نامه 598 در سیره عملی امام‏‎ ‎‏مؤید این نظر است.)؛ ‏

‏2- حفظ نظام و حکومت؛ ‏

‏3- ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و پاسداری از آن؛ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 241

‏5- وحدت و همدلی در همه زمینه ها بین تمام قشرهای ملت؛ ‏

‏6- پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت برای دست یابی به ارزش های دینی؛ ‏

‏7- تحمل مشکلات و سختی ها و تلاش در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و‏‎ ‎‏سیاسی و...‏

‎ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 242