سیره عملی و نظری حضرت امام خمینی(ره) در بهره‏ وری از اختیارات مطلقه ولیّ ‏فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خلیلی، محسن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

سیره عملی و نظری حضرت امام خمینی(ره) در بهره‏ وری از اختیارات مطلقه ولیّ ‏فقیه

سیره عملی و نظری حضرت امام خمینی(ره) در بهره‏ وری از اختیارات مطلقه ولیّ ‏فقیه

دکتر محسن خلیلی

‏ ‏

‏نویسنده با اشاره به فرصت کم و شتاب اول انقلاب، برای تدوین قانون اساسی به‏‎ ‎‏ضرورت بازنگری در قانون اساسی اشاره دارد و با بیان برخی کاستی های قانون اساسی‏‎ ‎‏اول جمهوری اسلامی ایران، پرسش اصلی مقاله خود را با این عنوان طرح می کند که:‏‎ ‎‏«امام خمینی(ره) در رفع کاستی های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کدام مبانی‏‎ ‎‏و مستندات فقهی و حقوقی بهره برده و در این زمینه چه شیوه ای را به کار بسته اند؟»؛‏‎ ‎‏فرضیۀ نگارنده این است که «امام خمینی(ره) در بهره وری از اختیارات مطلقه ولیّ فقیه،‏‎ ‎‏هم به لحاظ فقهی و هم از نظر حقوقی، خود را ملزم به حل معظلات نظام نو سیاسی –‏‎ ‎‏حقوقی جمهوری اسلامی، تکریم قانون اساسی به عنوان شیوۀ شایستۀ زمامداری و‏‎ ‎‏مشورت گیری از صالحان و نخبگان قوم و ملت می دانستند».‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 238

‎ ‎‏اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد و پس از آن با بیان نقش شورای نگهبان در‏‎ ‎‏قانون گذاری کشور به ضرورت وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می کند و‏‎ ‎‏نحوه شکل گیری این مجمع را به  طور مشروح توضیح می دهد.‏

‏نویسنده در گفتار دوم مقاله به نحوۀ بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران مصوب سال 1358 و حکم امام اشاره می کند و آن را مؤیدی برای فرضیه خود‏‎ ‎‏می انگارد و در گفتار سوم به بیان مستندات فقهی آن از دیدگاه امام(ره) می پردازد و در‏‎ ‎‏نهایت در گفتار چهارم مبانی و مستندات حقوقی این تغییرات را بیان می کند.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 239