مولفه ‏های احزاب در حکومت دینی از نظرگاه نهج ‏البلاغه و صحیفه نور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خسروپناه، علیرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

مولفه ‏های احزاب در حکومت دینی از نظرگاه نهج ‏البلاغه و صحیفه نور

‏ ‏

مولفه های احزاب در حکومت دینی از نظرگاه نهج البلاغه و صحیفه نور

علیرضا خسروپناه

‏ ‏

‏نویسنده مقاله با بیان اهمیت بررسی اندیشه امام علی(ع) و امام خمینی(ره) به عنوان‏‎ ‎‏بنیان گذاران دو نوع شیوه حکومتی ایده آل دینی، هدف خود را نه اثبات وجوب وجود‏‎ ‎‏اجزاب در جامعه اسلامی، بلکه یافتن راهکارهایی از اندیشه های امام علی(ع) و امام‏‎ ‎‏خمینی(ره) برای بهره جویی از احزاب در جامعه اسلامی بیان کرده است.‏

‏وی در تبیین جایگاه احزاب در حکومت دینی به مفهوم حزب در قرآن اشاره کرده و‏‎ ‎‏معتقد است: این مفهوم مشخص کننده مرز اسلام و کفر است و تحزّب در جامعه‏‎ ‎‏اسلامی در درون حزب الله با محوریت خدا معنا پیدا می کند، نه در خارج از حوزه حق و‏‎ ‎‏حقیقت.‏

‏مؤلّف پس از بیان تعاریف مختلف دربارۀ حزب، وجوه مشترک این تعارف را در‏‎ ‎‏مشارکت نهادینه مردمی، داشتن تفکر مشترک در امور مختلف حکومت و تلاش برای‏‎ ‎‏رواج عقاید خود در جهت کسب قدرت دانسته است.‏

‏شرایط فعالیتِ احزاب از نظر نویسنده عبارت است از پای بندی آن ها به مبانی‏‎ ‎‏توحیدی، و اعتقادات مورد پذیرش عقل و دین و عدم تلاش در جهت تضعیف حکومت‏‎ ‎‏دینی و تفرقه انداختن بین مردم. بنابراین، از نظر نویسنده رسالت احزاب در حکومت‏‎ ‎‏دینی عبارت است از: تأمین مشارکت مردمی و امر به معروف و نهی از منکر و شناخت و‏‎ ‎‏انتخاب حق و کسب قدرت و حاکمیت دینی در جامعه. به اعتقاد او این رسالت احزاب‏‎ ‎‏مورد تأکید امام علی(ع) و امام خمینی نیز می باشد، لذا به اهمیت حضور و مشارکت‏‎ ‎‏مردم در امور سیاسی – اجتماعی آنان از دیدگاه امام خمینی و اهمیت قضاوت مردم‏‎ ‎‏درباره عملکرد حاکمان از دیدگاه امام علی(ع) و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 237

دیدگاه آن دو بزرگوار در سلامت فرد و جامعه و نقش احزاب در شناخت تخصص آن و‏‎ ‎‏تلاش در انجام صحیح آن، اشاره کرده و شناخت و انتخاب حق را نیز ملاک عمل احزاب‏‎ ‎‏از دیدگاه امام علی(ع) و امام خمینی دانسته است. وی در پایان با تعریف قدرت سیاسی‏‎ ‎‏و تأکید اسلام به کسب قدرت و حاکمیت دین در عرصه اجتماعی، آن را نه هدف غایی‏‎ ‎‏اسلام بلکه وسیله ای برای هدفی والاتر دانسته است.‏

‏به اعتقاد نویسنده از دیدگاه امام علی(ع) و امام خمینی کسب قدرت باید از طریق‏‎ ‎‏درست و صحیح باشد نه از راه تهمت، دروغ، خدعه، فریب و بزرگ نمایی لغزش دیگران‏‎ ‎‏و تجسس و کارشکنی.‏

‏ ‏

‏ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 238