سیاست خارجی دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حقیقت، سید صادق

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

سیاست خارجی دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

سیاست خارجی دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی

دکتر سید صادق حقیقت

‏ ‏

‏در این مقاله به بررسی نظری سیاست خارجی دولت اسلامی از دیدگاه امام‏‎ ‎‏خمینی(ره) پرداخته شده است. نویسنده هشت مسئلۀ مهم سیاست خارجی را در نظر‏‎ ‎‏گرفته و به بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) در دوره های مختلف پرداخته است که‏‎ ‎‏عبارت اند از: ‏

‏اصول و مبانی سیاست خارجی دولت اسلامی، سیاست خارجی دولت اسلامی و‏‎ ‎‏مقتضیات مدرنیته، تکلیف گرایی نظریه توطئه، مسئولیت های فراملی و منافع ملی دولت‏‎ ‎‏اسلامی، اصل نه شرقی و نه غربی، تعهدات و قراردادهای بین المللی و ارتباط به مجامع‏‎ ‎‏بین المللی، روابط با دیگر کشورها و اصل عدم مداخله.‏

‏امام(ره) محورهای اساسی روابط خارجی را حفظ عزت اسلامی، مصلحت و‏‎ ‎‏عدالت دانسته است. اندیشۀ ولایت فقیه در سیاست خارجی از دیدگاه امام مؤثر بوده‏‎ ‎‏است و تحول در زمینه سیاست خارجی به تحول در این اندیشه مربوط می شود و به‏‎ ‎‏همین دلیل با فهم شرایط بین المللی، سیاست خارجی دولت اسلامی به واقعیات‏‎ ‎‏نزدیک تر شده است.‏

‏به عقیدۀ نویسنده چهار دوره را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می توان‏‎ ‎‏از هم تشخیص داد: ‏

‏دولت موقت (دوران ابهام)، از سقوط دولت موقت تا پذیرفتن قطعنامه 598 (اوج‏‎ ‎‏رادیکالیسم) و دورۀ سال 67 تا 68 (عادی سازی روابط)، و آخرین دوره که تا امروز‏‎ ‎‏ادامه دارد، دورۀ ریاست جمهوری آقای خاتمی است (دوره گفت وگوی تمدن ها).‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 236