پیوند آزادی و عدالت، ‏در اندیشۀ امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اسکندری، محمدحسین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

پیوند آزادی و عدالت، ‏در اندیشۀ امام خمینی

‏ ‏

پیوند آزادی و عدالت، در اندیشۀ امام خمینی

حجةالاسلام والمسلمین محمدحسین اسکندری

‏ ‏

‏آرمان های بلند دینی – سیاسی امام خمینی در بستر تاریخ انقلاب اسلامی هماره‏‎ ‎‏نظرها را به سمت و سوی تعالی سوق داده است. نویسندۀ مقاله، از میان آرمان های امام،‏‎ ‎‏ به آزادی و عدالت پرداخته و ارتباط تنگاتنگ آن ها را مطرح کرده است.‏

‏وی در مقولۀ آزادی به مفهوم، انواع و مرز آن با هوس گرایی اشاره کرده و چهار مفهوم‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 232

برای آزادی برشمرده است: الف) دست رسی به بصیرت و قدرت طبیعی که خداوند در‏‎ ‎‏آفرینش وی نهاده است؛ ب) رهایی و رویگردانی از ارزش های اخلاقی؛ ج) سیطرۀ فرد‏‎ ‎‏بر هوس های نفسانی؛ د) نجات فکری و اجتماعی در حوزۀ فرهنگ و سیاست از آن‏‎ ‎‏پس، از آزادی های تکوینی و تشریعی نام می برد که جنبه های سیاسی، اخلاقی و حقوقی‏‎ ‎‏را دربرمی گیرد.‏

‏نویسنده در پرتو رهنمودهای مکتبی امام خمینی می کوشد تا بهره گیری های منفی و‏‎ ‎‏زیانبار از آزادی در غرب و شرق را خاطرنشان سازد، و عنایت امام به آزادی های انسانی‏‎ ‎‏و اجتماعی را بنمایاند. در پژوهش حاضر، مفهومی از آزادی موردنظر است که در پیوند‏‎ ‎‏با عدالت و استکبارستیزی است و استقلال سیاسی و اقتصادی ملت ها را می طلبد، پیدا‏‎ ‎‏است که در این قلمرو، کرامت انسانی و هویت ملی – دینی نسل های حق جو تجلی‏‎ ‎‏می یابد و بهره کشی های ارباب زر و زور، تبعیض ها و از خود بیگانگی ها از میان رخت‏‎ ‎‏برمی بندد.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 233