وجوه اشتراک و افتراق ولایت ‏فقیه و دموکراسی در غرب دموکراسی در غرب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مهرآسا، عباسعلی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

وجوه اشتراک و افتراق ولایت ‏فقیه و دموکراسی در غرب دموکراسی در غرب

وجوه اشتراک و افتراق ولایت فقیه و دموکراسی در غرب دموکراسی در غرب

عباسعلی مهرآسا

‏ ‏

‏نویسنده این مقاله می کوشد تا برخی از اشتراکات و تمایزات ولایت فقیه و‏‎ ‎‏دموکراسی را در خصوص جهان بینی، ویژگی حاکمان و نقش و دخالت دین در عرصه‏‎ ‎‏امور عمومی، تحلیل کند.‏

‏در آغاز به پاره ای از اشکالات وارده ذیل بر ولایت فقیه اشاره و به برخی از آن ها‏‎ ‎‏پاسخ می دهد: ‏

‏1) ولایت مطلقه فقیه ممکن است به دیکتاتوری کشیده شود، چه استبداد دینی‏‎ ‎‏اشکال مختلفی دارد که نظام مبتنی بر ولایت فقیه یکی از آنها است.‏

‏نویسنده در پاسخ به ایراد می نویسد اولاً: قانون خداوند در حکومت اسلامی ملاک‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 220

‏است و فقیه پس از تشخیص آن، تنها مجری است.‏

‏ثانیاً: اگر دیکتاتوری به مفهوم سازش نکردن با ظالمین و اجرای عدالت است، به قول‏‎ ‎‏امام خمینی، بگذار ما را دیکتاتور بخوانند.‏

‏2) حکومت تنها در شأن امام زمان است و حکومت هایی که قبل از ظهور آن حضرت‏‎ ‎‏برپا می گردند، بر حق نیستند.‏

‏ولایت فقیه در تاریخ شیعه از سابقه ای برخوردار نیست و در صورت استقرار نیز‏‎ ‎‏آرای مردم نادیده گرفته می شود.‏

‏نویسنده در ادامه به بررسی دیدگاه اسلام دربارۀ ضرورت تشکیل حکومت و نقش‏‎ ‎‏مردم در آن، ویژگی های نظام های سیاسی مبتنی بر دموکراسی، خطرات فاشیسم،‏‎ ‎‏آزادی، نگرانی از انحراف یا کانالیزه شدن  فقیه و بالاخره تفاوت حکومت اسلامی با‏‎ ‎‏سایر رژیم های سیاسی به تفصیل سخن گفته است.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 221