نظام ولایت‏ فقیه و احزاب سیاسی از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حسینی، سید جواد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نظام ولایت‏ فقیه و احزاب سیاسی از دیدگاه امام خمینی

نظام ولایت فقیه و احزاب سیاسی از دیدگاه امام خمینی

سیدجواد حسینی

‏ ‏

‏نویسنده پس از ذکر مختصری از زندگی نامه سیاسی امام خمینی، به بررسی ولایت‏‎ ‎‏فقیه و مسئله تحزّب در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه می پردازد.‏

‏ولایت فقیه در اندیشه امام مراحل چهارگانه ای را سپری کرده است: در مرحله اول که‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 210

‏به سال 1322 برمی گردد، امام در کتاب «کشف اسرار» بیش از آن که تئوری ولایت فقیه‏‎ ‎‏را مطرح کند، به نظارت فقیه پرداخته است. در مرحله دوم، ایشان در آثار دیگری هم‏‎ ‎‏چون «ولایت فقیه» و «البیع» به طرح تفصیلی و علمی ولایت فقیه می پردازد، در مرحلۀ‏‎ ‎‏سوم، که به سال های 56 تا 58 باز می گردد، امام به صراحت از ولایت فقیه نام نبرده اند،‏‎ ‎‏لکن پس از تشکیل مجلس خبرگان اول و طرح موضوع ولایت فقیه در قانون اساسی و‏‎ ‎‏بروز شبهه استبداد دینی، امام به دفاع از ولایت پرداخته و آن را مانع بروز مجدد‏‎ ‎‏دیکتاتوری دانسته اند. سرانجام این که امام، در سال 1366 در پاسخ به نامه وزیر کار و‏‎ ‎‏سخنان رئیس جهور وقت، به گسترۀ ولایت مطلقه فقیه اشاره می کنند. ‏

‏به عقیده امام خمینی، کلیه احزاب و تشکل های سیاسی، حتی گروه های‏‎ ‎‏مارکسیسی، می توانند در چارچوب قانون اساسی به فعالیت پرداخته و عقاید خود را‏‎ ‎‏بیان کنند. مرزهای آزادی احزاب در نظام ولایت فقیه را مسائلی از قبیل توطئه، خیانت و‏‎ ‎‏وابستگی به خارج تعیین می کند.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 211