وجوه اشتراک و افتراق نظام ولایت فقیه با دموکراسی غرب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : انتخابی، هومن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

وجوه اشتراک و افتراق نظام ولایت فقیه با دموکراسی غرب

وجوه اشتراک و ا فتراق نظام ولایت فقیه با دموکراسی غرب

هومن انتخابی 

‏ ‏

‏در این مقاله نویسنده با اشاره به توطئه های فرهنگی و سیاسی استعمارگران و انزوای‏‎ ‎‏اسلام در سده های گذشته، از ولایت فقیه سخن می گوید، که چنین مورد توجه و تحقیق‏‎ ‎‏قرار نگرفته است.‏

‏از آن پس با طرح پرسش انتخابی یا انتصابی بودن حکومت فقیه، و رابطۀ اسلام و‏‎ ‎‏دموکراسی، پاسخ می دهد که تعیین حاکم در اسلام، انتصابی است و آن گاه به بیان احکام‏‎ ‎‏دفاع ملی، احکام جزایی اسلام، احکام مالی و احکام احقاق حقوق می پردازد.‏

‏دموکراسی و کاستی های آن، شرایط حکومت اسلامی، و مبانی جمهوریت در اسلام‏‎ ‎‏– از جمله شورا – مباحث دیگری است که در مقاله آمده است.‏

‏نویسنده در پی این مطالب، از نهادهای تحت نظر و مدیریت رئیس دولت نام می برد و‏‎ ‎‏اشتراک در نیازمندی ها، و انفال یا ثروت های عمومی را ذکر می کند.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 209