ولایت‏ فقیه و حکومت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : محمدیان امیری، حسین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ولایت‏ فقیه و حکومت اسلامی

ولایت فقیه و حکومت اسلامی

حجةالاسلام حسین محمدیان امیری

‏ ‏

‏مدیریت اجتماعی – سیاسی فقیه نمایش گر اصالت های مکتبی و حمایت های مردمی‏‎ ‎‏است، زیرا فقیه در کنار فقاهت و اجتهاد، از بصیرت و زمان شناسی بهره گرفته. نویسنده‏‎ ‎‏دربارۀ حوزه کار مدیریت رهبری می گوید: هر امری که بتواند رهبری را توان‏‎ ‎‏بخشد و وی را در انجام آرمان الهی اش یاری دهد؛ مثل برنامه ریزی، سازمان دهی،‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 194

‏کنترل، هدایت و سرپرستی و بسیج همه امکانات و منابع، جزء وظایف مدیریت رهبر به‏‎ ‎‏حساب می آید. وی آن گاه به گسترۀ مدیریت فقیه حاکم می پردازد: «از آن جایی که رهبر،‏‎ ‎‏مدیریتِ مملکت اسلامی را عهده دار است و در رأس همه امور قرار دارد، مدیریت وی‏‎ ‎‏نیز باید مطلق و عام باشد؛ به این معنا که هر گونه اختیار و شرایطی که سبب رشد و‏‎ ‎‏بالندگی آرمان الهی وی باشد، باید تا حدّ امکان فراهم گردد.»‏

‏در بخش های دیگر مقاله برنامه ریزی و انواع آن در حوزه ولایت و رهبری هم چنین‏‎ ‎‏سازمان دهیِ نیروهای اجتماعی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی و تبلیغی مطرح شده است.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 195