حدود اختیارات ولی ‏فقیه (رهبری) در جهان اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : زیرک‌بنا، علیرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

حدود اختیارات ولی ‏فقیه (رهبری) در جهان اسلام

حدود اختیارات ولی فقیه (رهبری) در جهان اسلام

علیرضا زیرک نیا

‏ ‏

‏محقق با بیان این مقدمه که احکام و تعالیم اسلام منحصر در مسائل عبادی و فردی‏‎ ‎‏نیست بلکه مجموعه ای از معارف و تعالیم و احکامی است که زندگی فردی، خانوادگی،‏‎ ‎‏اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و بین المللی را شامل می شود و پیامبر اسلام نیز چنین‏‎ ‎‏تفسیری را از اسلام ارائه کرد و حکومت تشکیل داد و پس از او نیز مسلمانان خود را‏‎ ‎‏موظف به ادامه کار پیامبر دیدند، معتقد است این امر مسلمانان را از بی تفاوتی رهانده و‏‎ ‎‏تشکیل حکومت را بر آن ها ضروری می سازد.‏

‏به اعتقاد نویسنده حکومت اسلامی استبدادی و براساس امیال شخصی حاکم نیست‏‎ ‎‏بلکه بر طبق قوانین اسلام و مصالح جامعه اسلامی اداره می شود و از این رو دخالت‏‎ ‎‏حاکمان اسلامی نیز در زندگی مردم باید حدود معین و معقولی داشته باشد.‏

‏وی برخی از وظایف مهم حاکم اسلامی را چنین شمارش کرده است: 1) حفظ نظام‏‎ ‎‏اجتماعی مسلمین؛ 2) مبارزه با آداب و عادات زیانبار جامعه؛ 3) تعلیم کتاب و سنت و‏‎ ‎‏حدود اسلام؛ 4) اقامه فرائض دینی؛ 5) پاس داری از اصول فکری و علمی اسلام؛ 6) امر‏‎ ‎‏به معروف و نهی از منکر؛ 7) پیش گیری از وقوع هر نوع ستم؛ 8) حفظ اموال عمومی؛ 9)‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 189

جمع آوری مالیات های اسلامی و صرف  آن ها در موارد مشروع؛ 10) نکوداشت‏‎ ‎‏انسان های نیک و مجازات بدان؛ 11) ایجاد روابط حسنه با ملل جهان.‏

‏به اعتقاد نویسنده امر ولایت در عصر غیبت تنها بر عهدۀ فقیه عادل است و بر او‏‎ ‎‏است که حکومت تشکیل داده و حدود الهی را جاری سازد و صدقات و مالیات های‏‎ ‎‏اسلامی را جمع آوری و در مصالح مسلمین مصرف کند و در کلیه امور سیاسی مانند‏‎ ‎‏پیامبر(ص) و ائمه(ع) دخالت کند.‏

‏به اعتقاد نویسنده ظاهر آیات و روایات نشان دهنده آن است که دامنۀ اختیارات فقیه‏‎ ‎‏عادل تمام اموری را که امام معصوم در آن ولایت داشته اند فرا می گیرد، مگر این که‏‎ ‎‏موضوع خاصی به دلیل شرعی از دامنۀ اختیار او خارج شده باشد.‏

‏خلاصه این که اسلام باید دارای تشکیلات اجرایی و سیستم حکومتی با تمامی‏‎ ‎‏شئون آن باشد و فقیه به عنوان دژ استوار اسلام زمانی موفق به انجام رسالت خود‏‎ ‎‏می باشد که بتواند حافظ تمام ابعاد و شئون مختلف اسلام از بسط عدالت و اجرای‏‎ ‎‏صدور الهی  گرفته تا حفظ کشور و گرفتن خراج و مالیات و مصرف آن و تعیین والیان و‏‎ ‎‏فرمانداران باشد.‏

‏ ‏

‏ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 190