ولایت ‏فقیه و کاربرد قاعدۀ ولایت در قانون مجازات اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تیمورزاده، حسن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ولایت ‏فقیه و کاربرد قاعدۀ ولایت در قانون مجازات اسلامی

ولایت فقیه و کاربرد قاعدۀ ولایت در قانون مجازات اسلامی

حسن تیمورزاده

‏ ‏

‏نویسنده با ارائه تعریفی از ولایت فقیه سخن را می آغازد. وی ولایت را حکومت و‏‎ ‎‏مدیریت کشور تلقی کرده، فلسفۀ ولایت فقیه را اجرای قانون الهی می داند. از آن جا که‏‎ ‎‏اسلام و احکام آن فراتر از زمان و مکان است، ولیّ فقیه عهده دار اجرای حدود است؛‏‎ ‎‏چنان که رسول اکرم(ص) چنین بود. مبانی اثبات ولایت فقیه، در بیان روایی و عقلایی‏‎ ‎‏مورد نظر نویسنده قرار می گیرد.‏

‏وی از آن پس دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه را ارائه می دهد: ولایت‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 184

عام از ملااحمد نراقی و صاحب جواهر؛ ولایت خاص از جانب شیخ طوسی، شیخ‏‎ ‎‏مفید، علامه حلی، شهید اول و شهید ثانی. اینان امر قضاوت و اقامه حدود را از حقوق‏‎ ‎‏نواب خاص و عام می خوانند. نقل قولی از میرزای نائینی (تقسیم مراتب ولایت) ناظر بر‏‎ ‎‏آن است که ثابت کردن ولایت عام برای فقیه به طوری که بتوان او را منصوب از سوی‏‎ ‎‏معصوم دانست، با دشواری مواجه خواهد شد؛ اما از منظر امام خمینی این موضوع‏‎ ‎‏واقعیتی امکان پذیر است.‏

‏مواردی از قانون مجازات اسلامی – بی هیچ شرح و بیانی – در پایان مقاله آمده است‏‎ ‎‏که متکی بودنِ آن اصول را به قاعدۀ ولایت نشان می دهد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 185