حکومت اسلامی و ولایت ‏فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرجی، محمود

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

حکومت اسلامی و ولایت ‏فقیه

حکومت اسلامی و ولایت فقیه

محمود فرجی

‏ ‏

‏نگاهی به قانون اساسی و اصول مربوط به رهبری نظام این نتیجه را به دست می دهد‏‎ ‎‏که محور نظام و قانون در جمهوری اسلامی ایران، همانا ولایت فقیه می باشد؛ اصلی که‏‎ ‎‏میراث گرانسنگ امام راحل است، با این حال پیشینه ای دراز دارد.‏

‏نویسنده در این باره می گوید: «نظریه ولایت فقیه، تنها یک نظریۀ سیاسی و فقهی در‏‎ ‎‏کنار دیگر نظریه ها نیست، بلکه جوهرۀ نظام و محور قانونی اساسی و منشأ مشروعیت‏‎ ‎‏قوای سه گانۀ مقننه، قضائیه و مجریه است.»‏

‏وی در جای دیگر در پاسخ شبهه هایی دربارۀ ولایت فقیه، می گوید: «ولایت فقیه،‏‎ ‎‏هیچ تشابهی با حکومت های خودکامه و استبدادی ندارد و عین دموکراسی است. و‏‎ ‎‏به نقل قول از امام می نویسد: «ولایت فقیه می خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد، نه این‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 164

‏که می خواهد دیکتاتوری کند.»‏

‏در پایان مقاله، حدود و اختیارات ولایت فقیه، ذکر می شود که برخی رهبری را در‏‎ ‎‏چارچوب قانون محدود می کنند و بعضی ولایت را در حد نظارت تقلی می کنند.‏

‏حال آن که «امام خمینی برای فقیۀ عادل، ولایت مطلقه و حوزۀ اختیاری گسترده باور‏‎ ‎‏داشت... و بر این باور بود که آنچه در قانون اساسی دربارۀ اختیار رهبری آمده، اندکی از‏‎ ‎‏شؤون ولی فقیه است».‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 165