ولایت ‏فقیه در حکومت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شیرکوند، شهرام

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ولایت ‏فقیه در حکومت اسلامی

ولایت فقیه در حکومت اسلامی

شهرام شیرکوند

‏ ‏

‏آن چنان که نویسنده اذعان داشته است مقاله حاضر درصدد ارائۀ خلاصه ای از‏‎ ‎‏مباحث موجود در منابع مختلف در زمینه ولایت فقیه می باشد، بنابراین به مباحث زیر‏‎ ‎‏پرداخته است: ‏

‏1) واژه ولایت: در این بخش پس از بیان معانی لغوی ولایت و سابقه ذکر آن در قرآن،‏‎ ‎‏تاریخ و حدیث و اقسام ولایت، یعنی ولایت الهی، ولایت حضرت رسول(ص) و ولایت‏‎ ‎‏امام و ولایت فقیه، آن را اصطلاحاً به معنای سلطۀ بر غیر، به حکم عقل یا شرع در بدن یا‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 150

مال، یا هر دو، داشته است.‏

‏2) انواع ولایت: ولایت بر انسان ها بر دو نوع است: الف- ولایت تکوینی که عبارت‏‎ ‎‏است از سلطۀ بر جهان هستی ب- ولایت تشریحی که عبارت است از مقام و منصب‏‎ ‎‏قانونی که از طرف خداوند به فردی از افراد به عنوان مقام رسمی داده می شود تا به امور‏‎ ‎‏اجتماعی آن ها رسیدگی کند.‏

‏3) ولایت فقیه: فقیه کسی است که عالم به احکام اسلامی براساس و پایه های اصلی‏‎ ‎‏اسلامی، کتاب و سنت و احماع و عقل در حد کامل آن باشد. چنین فردی اگر بپاخاست و‏‎ ‎‏تشکیل حکومت داد همان ولایت و اختیاراتی را دارد که پیامبر در امر اداره جامعه‏‎ ‎‏داشت و بر همه اطاعتش لازم است.‏

‏4) دیدگاه های موجود درباره ولایت فقیه: فقها درباره ولایت فقیه در عصر غیبت دو‏‎ ‎‏نظریه عمده دارند: عده ای ولایت فقیه را مطلق می دانند و عده ای دیگر آن را مقید به‏‎ ‎‏قدر متیقن که همان ولایت به اذن می باشد.‏

‏5) دلایل ولایت فقیه: در روایات، از جمله احادیث نبوی که از علما به حافظان دین،‏‎ ‎‏امنای رسول، جانشینان پیامبر و وارثان انبیا تعبیر شده است که بیان گر وظایف و‏‎ ‎‏مسئولیت آنان می باشد.‏

‏6) شرایط و خصوصیات فقیه: علم و اجتهاد، عدالت و تقوا، کفایت و تدبیر، بصیرت‏‎ ‎‏و شجاعت از جمله شرایط و خصوصیات لازم در فقهای حاکم می باشد.‏

‏7) حکومت اسلامی: در اسلام وجود حکومت به عنوان یکی از ضروری ترین‏‎ ‎‏نیازهای جامعه مورد تصدیق قرار گرفته است و دلایل مختلفی در ضرورت آن بیان شده‏‎ ‎‏که از آن جمله می توان به اراده الهی در فراهم آوردن اَسباب تکامل جامعه اشاره کرد که‏‎ ‎‏به موجب آن باید دستگاه حاکمه صالحی وجود داشته باشد تا این مشیت الهی تحقق‏‎ ‎‏یابد.‏

‏8) ضرورت تشکیل حکومت اسلامی: دلایل عمده ضرورت تشکیل حکومت‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 151

‏اسلامی عبارت است از 1- لزوم حفظ نظام اجتماعی انسان ها؛ 2- نیاز قوانین اجتماعی و‏‎ ‎‏سیاسی اسلام به حکومت.‏

‏9 - هدف حکومت اسلامی: هدف اساسی حکومت اسلامی حفظ و تأمین مصالح و‏‎ ‎‏نیازهای واقعی جامعه است که خلاصه می شود در اجرای عدالت براساس قوانین و‏‎ ‎‏ضوابط اسلامی و تربیت انسان برای سیر و حرکت به سوی خدا.‏

‏10) اختیارات حاکم اسلامی: از نظر اسلام فقیه عادل مسئول اداره جامعه است و‏‎ ‎‏باید به بهترین وجه ممکن آن را اداره کند لذا در تشکیل و نوع اداره، آن چه مصلحت‏‎ ‎‏جامعه در محدوده موازین اسلامی اقتضا می کند همان را باید انتخاب کند و اختیارات او‏‎ ‎‏در محدوده مصالح مردم و موازین اسلامی است و غیر از این محدودیتی دیگر ندارد.‏

‏11) جایگاه رهبری در حکومت اسلامی: رهبر در حکومت اسلامی ناظر بر هر سه‏‎ ‎‏قوه مجریه و مقننه و قضائیه است وهمه آن ها زیر نظر رهبری عمل می کنند.‏

‏ ‏

‎ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 152