ولایت ‏فقیه در دوران غیبت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : روزبه‌رضازاده، ملک

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ولایت ‏فقیه در دوران غیبت

ولایت فقیه در دوران غیبت

ملک روزبه رضازاده

‏ ‏

‏در نیاز جامعه به ولّیِ فقیه و حاکمیت وی تردیدی نیست. نویسنده، با طرح شبهه و‏‎ ‎‏تردید مخالفان در باب ولایت فقیه و ضرورت عینی – اجتماعی آن، چنین نتیجه می گیرد‏‎ ‎‏که: «این افراد یا خواهان آزادی بدون حد و حصر هستند، و یا اشخاصی هستند که به‏‎ ‎‏واسطۀ شرارت خود از رسیدگی به اعمال خود و نتایج آن ها گریزانند. هم چنین ممکن‏‎ ‎‏است افردی به واسطه جور و ستمی که از برخی حکومت ها دیده باشند، حکومت را به‏‎ ‎‏کلی نفی کنند.»‏

‏دربارۀ تساوی ولیِّ فقیه و مردم در برابر احکام، در این مقاله چنین آمده است: «معنای‏‎ ‎‏تسلط فرد این است که او فرمان دهد، بی آن که خود موظف به اطاعت از آن باشد، اما‏‎ ‎‏ولی فقیه هنگامی که بر امری فتوا می دهد، بین وی با مقلدین اش در التزام عمل به فتوا،‏‎ ‎‏ تفاوتی نیست». و در جای دیگری از امام خمینی نقل می کند که «آن چه در اسلام‏‎ ‎‏حکومت می کند، فقاهت و عدالت است.»‏

‏نویسنده دربارۀ ولی فقیه و ویژگی های شخصیتی و حکومتی وی می گوید: ‏

‏در نظام اسلامی فقیه، کسی است که در درجۀ اول، حافظ اخلاق و احکام فقهی و‏‎ ‎‏عقاید دینی مردم باشد و در برابر هجوم بیگانگان، ضمن مراقبت از عقاید مسلمین، بر‏‎ ‎‏جلوگیری از محرّمات نظارت کند. و در مرتبۀ پایین تر، حافظ آب و خاک کشور باشد. وی‏‎ ‎‏در پایان، حکومت فقیه را با استناد به آیۀ امامتِ ابراهیم و بی نصیب ماندن ستمگران از‏‎ ‎‏آن، «انتصابی» می داند.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 143