ولایت‏ فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حیدری، محمدجواد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ولایت‏ فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

‏ ‏

ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) 

حجةالاسلام والمسلمین محمدجواد حیدری

‏ ‏

‏نویسنده در صدد است در این مقاله به تبیین مهم ترین نکتۀ حیات سیاسی امام‏‎ ‎‏خمینی(ره)، یعنی مسئله ولایت فقیه بپردازد. وی برای این منظور ابتدا پیشینۀ نظریۀ‏‎ ‎‏ولایت فقیه را در اندیشۀ امام(ره) بررسی و از لحاظ زمانی این طرح را به چهار مقطع‏‎ ‎‏تقسیم می کند: 1) مباحث کتاب «کشف اسرار»؛ 2) مباحث اجتهاد و تقلید کتاب‏‎ ‎‏"الرسائل" و مبحث امر به معروف و نهی از منکر کتاب «تحریر الوسیله» و بحث ولایت‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 138

فقیه در «کتاب البیع»؛ 3) مجموعه سخنرانی ها و مصاحبه های امام(ره) در سال 1358 و‏‎ ‎‏در دفاع از تصویب اصل ولایت فقیه؛ 4) مجموعه اظهارنظرهای ایشان دربارۀ محدودۀ‏‎ ‎‏اختیارات و شرایط ولی فقیه در مناسبت های مختلف.‏

‏نویسنده ضمن توضیح مراحل فوق به نقد و بررسی روایات ولایت فقیه از دیدگاه‏‎ ‎‏امام(ره) می پردازد و پس از آن به دلیل عقلی بر ولایت فقیه اشاره می کند و بحث ولایت‏‎ ‎‏فقیه را از منظر امام مطلبی ضروری و بدیهی می داند. وی در ادامه مقاله خود به ادلۀ نقلی‏‎ ‎‏بحث ولایت فقیه اشاره می کند و نظر حضرت امام(ره) را در مورد روایات موضوع،‏‎ ‎‏مورد بحث و بررسی و در پایان به دو شرط عدالت و فقاهت بررسی ولی فقیه اشاره‏‎ ‎‏می کند.‏

‏ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 139