مبانی فقهی ولایت‏ فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حسینی، سید احمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

مبانی فقهی ولایت‏ فقیه

‏ ‏

مبانی فقهی ولایت فقیه

حجةالاسلام والمسلمین سید احمد حسینی

‏ ‏

‏بحث دربارۀ اصل ولایت فقیه، شرایط و قلمرو آن همزاد با دانش فقه بوده است و‏‎ ‎‏عالمانی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، سلّار ابن حمزه، کرکی، محقق اردبیلی، کاشف‏‎ ‎‏الغطاء، صاحب جواهر، نراقی، شیخ انصاری و... به آن پرداخته اند و امام خمینی آن را‏‎ ‎‏وارده مرحله تازه ای کرد. ‏

‏دو دیدگاه درباره مطلقه بودن ولایت فقیه وجود دارد: دیدگاه سلبی و دیدگاه ایجابی.‏‎ ‎‏دیدگاه سلبی مدعی است که دلیل قابل اعتمادی برای نیابت عامه ولایت مطلقه فقیه در‏‎ ‎‏عصر غیبت نداریم. ‏

‏دیدگاه ایجابی مدعی است که همه شئون و اختیارات پیامبر و امام در اداره جامعه‏‎ ‎‏برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است. و شئون پیامبر و امام عبارت بوده از ارشاد و‏‎ ‎‏تبلیغ احکام الهی، قضاوت و داوری در میان مردم، ولایت و رهبری جامعه و ولایت‏‎ ‎‏تکوینی. به غیر از ولایت تکوینی که به حول و اذن الهی برای کسی ثابت می شود و قابل‏‎ ‎‏انتقال نیست، و ولایت تشریعی پیامبر و امام که جعلی و قراردادی است و نیازمند اعتبار‏‎ ‎‏معتبر و جعل جاعل است، سایر شئون ولایت برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است. ‏

‏ولایت تشریعی، جعلی و قراردادی است و با همه گونه هایش مسبوق به عدم است و‏‎ ‎‏اصلی اولّی عدم ولایت انسان ها بر یک دیگر است. اما ولایت پیامبر و امام(ع) به براهین‏‎ ‎‏عقلی و نقلی از این اصل مستثنا شده است و ولایت و سرپرستی آن ها برای حفظ منافع و‏‎ ‎‏تأمین مصالح اسلامی و مسلمین از ضروریات است و از این رو عالمان دینی ولایت فقیه را‏‎ ‎‏بر امور مسلمانان پذیرفته اند. به نظر اکثر آنان این ولایت مطلق است به؛ این معنا که آن ها‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 137

مجاز به هرگونه دخالت و تصرف در چارچوب مصالح عامه اسلام و مسلمین می باشند‏‎ ‎‏هرچند ضرورت و اضطراری در کار نباشد و یا در چارچوب احکام اولّیِ شریعت‏‎ ‎‏نگنجند. همین معنا از ولایت مطلقه فقیه مراد امام خمینی نیز بوده است. ‏

‏به اعتقاد نویسنده ولایت مطلقه فقیه را می توان از طریق روایات از جمله مقبوله عمر‏‎ ‎‏بن حنظله، مشهور ابی خدیجه، توقیع شریف، اجماع، عموم و اطلاق یقین فقیه در جایگاه‏‎ ‎‏قضا، ولایت حسبه، عقل اثبات کرد.‏

‏پس از بحث و بررسی مفصل درباره هرکدام از روش های مذکور، وی نتیجه‏‎ ‎‏گرفته است که امام ولایت مطلقه فقیه را با استفاده از روش عقلی اثبات کردند، لذا ولایتی‏‎ ‎‏که ایشان برای فقیه ثابت کرده اند از نوع ولایت پیامبر و امام(ع) بر اداره امور اجتماعی و‏‎ ‎‏در حوزه احکام حکومتی و فراخ تر از حوزه ضرورت و اضطرار و در قلمرو مصالح‏‎ ‎‏عمومی است. ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 138