حکومت ولایی فقیه در اندیشه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : آل‏ اسحق خوئینی، علی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

حکومت ولایی فقیه در اندیشه امام خمینی

‏ 

حکومت ولایی فقیه در اندیشه امام خمینی

حجةالاسلام والمسلمین علی آل اسحق خوئینی 

‏ ‏

‏نویسنده پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی ولایت، فقه و فقیه و حقیقت ولایت‏‎ ‎‏مطلقه فقیه و دلایل آن، به ضروری و بدیهی بودن ولایت فقیه در اندیشۀ امام پرداخته،‏‎ ‎‏معتقد است به تعبیر امام، ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب‏‎ ‎‏تصدیق اش می شود و هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون‏‎ ‎‏به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد. اما هم چنان که‏‎ ‎‏در بیان امام آمده است. این امر بدیهی در طول تاریخ شیعه از سوی مستبدان و‏‎ ‎‏مستکبران مورد هجمه قرار گرفته و در نتیجه مورد کم توجّهی واقع شده است.‏

‏از نظر نویسنده مقاله امام برای اثبات ضرورت چنین حکومتی، ابتدا ضرورت لزوم‏‎ ‎‏تشکیلات اداری و اجرایی را از دید عقل و شرع مطرح ساخته و آن گاه ضرورت اسلامی‏‎ ‎‏بودن نظام و لزوم تشکیل حکومت اسلامی را از نظر عقل و شرع ثابت کرده اند. ‏

‏شکل حکومت اسلامی مورد نظر امام مطابق هیچ یک از اشکال حکومتی موجود در‏‎ ‎‏جهان نیست. حکومت اسلامی از نظر ایشان، خدا و قانون خدا است. بنابراین، زمام دار‏‎ ‎‏آن باید عالم به قوانین الهی بوده، از عدالت و کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار‏‎ ‎‏باشد. این زمام داران در عصر غیبت، همان فقهای جامع شرایط که از سوی خدا و رسول‏‎ ‎‏و امامان معصوم ولایت یافته اند. حکومت ولایی فقها از نظر امام بر دو رکن اساسی، یعنی‏‎ ‎‏ایمان به خدا و اعتماد به مردم استوار است و برای دست یافتن به آن، فقها موظف اند به‏‎ ‎‏توسعۀ دایرۀ فقه و تفقه و معرفی اسلام ناب محمدی(ص) و تطبیق دین و اقامه حکومت‏‎ ‎‏اقدام کنند.‏

‏با چنین تفسیری از حکومت ولایی، در پایان به برخی از برداشت های ناروا از ولایت‏‎ ‎‏مطلقه پاسخ داده شده است.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 113