نظریه ولایت ‏فقیه، نظام مدیریت فرایند تحقیق و توسعه (ساختار تحلیلی یک نظریه دین‏ شناختی دولت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : آکوچکیان، احمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نظریه ولایت ‏فقیه، نظام مدیریت فرایند تحقیق و توسعه (ساختار تحلیلی یک نظریه دین‏ شناختی دولت)

نظریه ولایت فقیه، نظام مدیریت فرایند تحقیق و توسعه (ساختار تحلیلی یک نظریه دین شناختی دولت) 

حجةالاسلام والمسلمین احمد آکوچکیان

‏ ‏

‏دولت به معنای حاکمیت (نظام – رژیم) مهم ترین ابزار کشورهای در حال توسعه به‏‎ ‎‏حساب می آید. دست یابی به تحلیلی دقیق و مستند و جامع از دولت جمهوری اسلامی –‏‎ ‎‏به عنوان موضوع و ابزار توسعه سیاسی – از مهم ترین موضوعاتی است که امروزه باید‏‎ ‎‏جزء مطالعات راهبردی قرار گیرد. بر همین اساس، نظریه ولایت فقیه – به مثابه جان مایه‏‎ ‎‏نظام جمهوری اسلامی که طرح آن در عصر حاضر وام دار اندیشه امام خمینی است – باید‏‎ ‎‏دقیقاً تبیین شود و به صورت دکترین، نصب العین ساختار دولت جمهوری اسلامی قرار‏‎ ‎‏گیرد.‏

‏آهنگ این تحقیق، جست و جوی پاسخ این پرسش است که فکر دینی، در عرصه‏‎ ‎‏مدیریت تحقیق و توسعه، چگونه و به چه میزان و در چه ابعاد و مراحلی جریان دارد و‏‎ ‎‏در چه چارچوبه ای مشخص طرّاحی می شود؟ از این رو، سؤال محوری این نوشتار،‏‎ ‎‏پرسش از چیستی الگوی روش شناختی یک نظریه دین شناختی مدیریت اجتماعی و‏‎ ‎‏زعامت سیاسی است فارغ از این که این تحلیل در منظومه کدام یک از قرائت های کلامی‏‎ ‎‏– فقهی آن قرار می گیرد.‏

‏این مقاله در دو فصل به آزمون نظریه خود می پردازد فصل اول مربوط به ساختار‏‎ ‎‏مفهومی نظریه جامع نگر دولت است. در این فصل عناصر مفهومی و ساختار درونی یک‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 111

‏نظریه دولت منقّح می شود تا انواع مباحثات و نظریه های دولت در چارچوبه این الگوی‏‎ ‎‏جامع تحلیل، منقح شده و قابلیت گفت و گوی تطبیقی و تحلیل انتقادی بیابند.‏

‏فصل دوم دربارۀ ساختار کلان نظریه نظام مدیریت تحقیق و توسعه سیاسی است. در‏‎ ‎‏این فصل نویسنده به توضیح تفصیلی از ساختار تحلیلی نظریه جامع نگر دولت از منظر‏‎ ‎‏برگزیده تحقیق و توسعه به مدد آرا و نظریات موجود می پردازد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 112