بررسی منشأ مشروعیت حکومت اسلامی و تبیین دیدگاه امام خمینی درباره مشروعیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسویان، سید ابوالفضل

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

بررسی منشأ مشروعیت حکومت اسلامی و تبیین دیدگاه امام خمینی درباره مشروعیت

‏ ‏

بررسی منشأ مشروعیت حکومت اسلامی و تبیین دیدگاه امام خمینی درباره مشروعیت

حجةالاسلام والمسلمین سیدابوالفضل موسویان

‏ ‏

‏مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی اعمال سلطه و اطاعت که با مشروعیت در‏‎ ‎‏اسلام تفاوت دارد. در اسلام مشروعیت به معنای حقانیت است. مشروعیت اساس و‏‎ ‎‏پایه حاکمیت است و به دو موضوع اشاره دارد: 1) ایجاد حق حکومت برای حاکمان؛ 2)‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 100

‏شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت شوندگان.‏

‏هر فلسفه سیاسی، نگرش خاصی به مشروعیت دارد: ملاک مشروعیت حکومت در‏‎ ‎‏نظریه قرارداد اجتماعی، بر اساس قرارداد و در نظریه رضایت، بر رضایت شهروندان و‏‎ ‎‏در نظریه ارادۀ عمومی، خواست عمومی مردم و در نظریۀ عدالت، به تلاش حکومت‏‎ ‎‏برای عدالت و در نظریه سعادت، به تلاش حکومت برای سعادت و برقراری ارزش های‏‎ ‎‏اخلاقی و در نظریه مرجعیت الهی، بر ارادۀ خداوند استوار است.‏

‏منشأ قدرت فقط خداوند است و اطاعت از پیامبر، اطاعت از خداوند می باشد. و در‏‎ ‎‏این باره توجه به دو نکتۀ مهم است: 1) شرایط و صفاتی که اسلام برای صلاحیت حکّام‏‎ ‎‏معین کرده است؛ 2) تشخیص مردم در انتخابِ افراد واجد صلاحیت.‏

‏امام خمینی اصول و مبانی حکومت اسلامی را در محورهای ذیل ترسیم می فرماید:‏‎ ‎‏1) ضرورت تشکیل حکومت؛ 2) ضرورت اجرای احکام شرع؛ 3) ضرورت قیام برای‏‎ ‎‏تشکیل حکومت اسلامی؛ 4) حکومت قانون که همان شارع است؛ 5) شرایط حاکم که‏‎ ‎‏باید قانوندان و عادل باشد.‏

‏امام اختیارات حکومت اسلامی را وسعت بخشید و از بین دو نظریۀ صرفاً الهی و‏‎ ‎‏صرفاً مردمی، نظریه الهی – مردمی را اتخاذ کرد.‏

‏این حکومت الهی است، چون در آن ارزش ها و قوانین اسلام بر همۀ روابط اجتماعی‏‎ ‎‏حاکم است و مشروعیت مدنی دارد و آرای اکثریت مردم در قالب انتخاب مکتب،‏‎ ‎‏انتخاب قانون اساسی، انتخاب رهبری و انتخاب رئیس جمهوری و... پذیرفته شده‏‎ ‎‏است.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 101